Opge­let! Mor­gen, op 20 sep­tem­ber 2019, is het Nati­o­na­le Keep It Clean Day!! Op deze dag wor­den alle Neder­lan­ders (jij dus ook!) opge­roe­pen om ál het zwerf­af­val dat ze tegen­ko­men op te rui­men. Doe je mee?

Wat is Keep It Clean Day?

Keep It Clean Day is een lan­de­lijk ini­ti­a­tief en zoals de naam het al zegt gaat het om Neder­land schoon­hou­den. Dit gebeurt door lan­de­lij­ke acties waar­bij al het zwerf­af­val wordt opge­ruimd. Keep It Clean Day wordt elke 3e vrij­dag van sep­tem­ber gehouden.
Bedrij­ven, scho­len, sport­clubs, res­tau­rants, vrien­den­groe­pen, collega’s: ieder­een kan mee­doen met Keep It Clean Day door zich aan te mel­den bij Sup­por­ter van Schoon. Op de web­si­te kun je ook een gra­tis schoon­maak­pak­ket aan­vra­gen voor jouw (aan­ge­mel­de) actie!
Geen tijd om een gro­te actie te orga­ni­se­ren? Houd het dan gerust wat klei­ner en raap het afval rond je huis op of loop met je buur­man een rond­je door de plaat­se­lij­ke speel­tuin. Je kunt je ook aan­slui­ten bij een bestaan­de groep die mor­gen in actie komt. Hier vind je wat voor acties er bij jou in de buurt wor­den gehouden.

Tips voor Haarlemmers

In en rond­om Haar­lem is er genoeg te doen op het gebied van afval oprui­men. Stroop jij de han­den uit de mou­wen? Kin­de­ren hel­pen ook altijd graag mee!
Inspiratie:

  • Het park opruimen

Kle­ver­park, Kenau­park, de Hout: alle­maal loca­ties waar een flin­ke opschoon­ac­tie altijd wel­kom is. Trom­mel wat lie­ve buren op, neem een flink aan­tal vuil­nis­zak­ken mee en ga samen aan de slag met afval ver­za­me­len. Na afloop een wel­ver­diend drank­je om te proos­ten op jul­lie inzet!

  • School­plein, voet­bal­club, speeltuin

School­plei­nen, speel­tuin­tjes, buurt­plei­nen en sport­clubs zijn plek­ken waar veel men­sen komen en waar regel­ma­tig afval naast de prul­len­bak terecht komt, in plaats van erin. Kom in actie en ga de strijd aan met zwerf­af­val. Daar wordt ieder­een blij van!

  • Strand­jut­ten

Het strand is voor Haar­lem­mers prak­tisch naast de deur en een plek je veel zwerf­af­val tegen­komt. Slecht voor de die­ren, de zee én voor ons­zelf. Strand­jut­ten is een leu­ke en nut­ti­ge actie, waar­mee jul­lie het strand schoon­hou­den. Op som­mi­ge stran­den kun je zelfs een spe­ci­a­le jut­zak krij­gen, maar je kunt natuur­lijk ook zelf een tas meenemen.

Tip: Leuk om te doen met (klein)kinderen, samen knut­se­len met de gevon­den strandmaterialen!

Over Natuur in Stad

Natuur in je Stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den. We zet­ten ons in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in Haar­lem en omge­ving. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. Ook hou­den we ons dage­lijks bezig met het opha­len en ver­wer­ken van afval en zijn we ini­ti­a­tor van de cam­pag­ne ‘Wij Haar­lem­mers schei­den ons afval’. Wil je ook mee­hel­pen Haar­lem groe­ner te maken? Check: www.spaarnelanden.nl/inwoners/natuur-in-je-stad/wat-kun-jij-doen