Het IVN Zuid-Ken­ne­mer­land orga­ni­seert samen met Land­schap Noord-Hol­land zater­dag 18 sep­tem­ber een leu­ke werk­dag hooi­en van riet­land en klei­ne bomen uitsteken/zagen op het nieu­we stuk­je natuur op bui­ten­plaats Ley­duin. Tien jaar gele­den wer­den de land­bouw­gron­den in de ‘voor­tuin’ van het Huis Ley­duin geplagd en aan de natuur terug­ge­ge­ven. Sinds­dien groei­en op deze voch­ti­ge gras­lan­den 200 ver­schil­len­de soor­ten planten.

His­to­ri­sche bodem
In 2012 werd de top­laag van de wei­lan­den tus­sen het spoor en het huis Ley­duin afge­gra­ven. Zo kwam de his­to­ri­sche bodem van de strand­vlak­te aan de opper­vlak­te. Dit had spec­ta­cu­lai­re gevol­gen voor de plan­ten die hier groei­en en is onder meer te dan­ken aan het scho­ne kwel­wa­ter uit de dui­nen. Natuur­be­heer is net tui­nie­ren. Dit hooi­en en klei­ne boom­pjes uit­ste­ken is nodig om deze voch­ti­ge gras­lan­den geschikt te hou­den voor bij­zon­de­re plan­ten als orchi­dee­ën. Zo zor­gen we ervoor dat ook ande­re plan­ten de ruim­te krij­gen die ze ver­die­nen. Om de natuur­waar­de van Ley­duin ver­der te ver­gro­ten helpt IVN mee met dit onder­houds­werk. Natuur­lief­heb­bers die het leuk vin­den om in de natuur aan de slag te gaan zijn van har­te welkom!

Doe je ook mee?
Ver­za­me­len is om 9.30 uur op de par­keer­plaats Kake­leye van land­goed Ley­duin. Voor de deel­ne­mers geldt dat erva­ring niet ver­eist is. Het is niet zwaar dus ieder­een is welkom!

De werk­dag duurt tot 14.00 uur. Deel­ne­mers zor­gen zelf voor werk­kle­ding, laar­zen en lunch. Wel wordt gezorgd voor gereed­schap, bege­lei­ding, werk­hand­schoe­nen en een stuk lek­ke­re vlaai voor bij de koffie!

Aan­mel­den kan via marcmargriet@hetnet.nl. Voor meer infor­ma­tie  bel of mail met Marc van Schie, 06–22575748.