We heb­ben het vaak over natuur op land. Maar wist je dat in de zee ook heel veel leeft? Het leven op de bodem van de zee en in rivie­ren is de afge­lo­pen jaren alleen behoor­lijk afge­no­men als gevolg van de vis­se­rij en ver­vui­ling. Veel plek­ken zijn ver­an­derd in zand­vlak­tes, waar nau­we­lijks voed­sel aan­we­zig is. Om het onder­wa­ter­le­ven te sti­mu­le­ren en bevor­de­ren zijn er in Neder­land op ver­schil­len­de plek­ken kunst­ma­ti­ge rif­fen geplaatst. De rif­fen zijn een nieuw leef­ge­bied voor vis, schaal- en schelpdieren.

Nieu­we rif­fen in IJmui­den en Amsterdam
In IJmui­den is vori­ge week een nieuw kunst­ma­tig rif geplaatst door Reef­Sys­tems. Deze start-up houdt zich bezig met het ont­wik­ke­len, plaat­sen en moni­to­ren van kunst­ma­ti­ge rif­fen. De nieu­we rif­fen komen bij de Zuid­pier in IJmui­den, bij het Mari­ne­ter­rein en in de Moe­zel­ha­ven in Amster­dam. De bedoe­ling is dat de rif­fen een schuil­plek en voort­plan­tings­ge­bied wor­den voor ver­schil­len­de die­ren. De hoop is ook dat de popu­la­ties daar­door weer kun­nen groei­en. Het Noord­zee­ka­naal is een direc­te ver­bin­ding tus­sen de Noord­zee en de Neder­land­se bin­nen­wa­te­ren waar veel vis­sen en bodem­die­ren door­heen zwem­men. De ver­wach­tin­gen van de rif­fen zijn daar­om hooggespannen.

Waar­om zijn rif­fen zo belangrijk?
Natuur­lij­ke rif­fen ver­vul­len een belang­rij­ke func­tie. Ze fil­te­ren water en zijn een aan­hech­tings­plek voor die­ren en een bron van voed­sel. Door men­se­lijk ingrij­pen en ziek­tes komen deze rif­fen nu vrij­wel niet meer voor in de Noordzee.

Niet nieuw
De kunst­ma­ti­ge rif­fen zijn niet nieuw. Eer­der werd er bij een wind­mo­len­park voor de kust van IJmui­den ook een semi-kunst­ma­tig rif geplaatst. En vorig jaar zijn ver­ge­lijk­ba­re rif­fen geplaatst in het Haring­vliet en bij de Brou­wers­dam. Bij inspec­tie van het rif in de Brou­wers­dam bleek dat deze al vol­le­dig was opge­no­men door de natuur. Zo heb­ben ver­schil­len­de wier­soor­ten en zee­pok­ken de rif­fen vol­le­dig over­ge­no­men. Ook trof­fen de onder­zoe­kers oes­ters, krab­ben en ande­re schelp­die­ren aan in de rif­fen. Heel goed nieuws dus!

Nog meer riffen
Reef­Sys­tems wil in de toe­komst ook kunst­ma­ti­ge rif­fen aan­leg­gen bij wind­mo­len­par­ken. Dit zijn gebie­den waar vis­se­rij niet is toe­ge­staan. Nu mogen er in deze gebie­den vol­gens de wet geen per­ma­nen­te kunst­ma­ti­ge rif­fen wor­den geïn­stal­leerd. Reef­Sys­tems is daar­om druk bezig met het ont­wik­ke­len van een nieuw con­cept waar­in wordt gewerkt met bio­lo­gisch afbreek­baar materiaal.