Op maan­dag 20 janu­a­ri 2020 bracht Rob­bert Berk­hout, wet­hou­der duur­zaam­heid, een bezoek aan de Mgr. Hui­bers­school in Schal­k­wijk. De aan­lei­ding was het besluit van de gemeen­te om het opla­ten van bal­lon­nen te ver­bie­den. Leer­lin­gen van de boven­bouw heb­ben de wet­hou­der vorig jaar gevraagd om het opla­ten van bal­lon­nen te ver­bie­den. “Je kunt ook bel­len­bla­zen of een lam­pi­on­nen­tocht hou­den!” oppert een leerling.

De kin­de­ren van de Mgr. Hui­bers­school in Schal­k­wijk heb­ben vorig jaar via Natuur en Mili­eu Edu­ca­tie (NME) les gehad over zwerf­af­val en plas­tic soup. Zo ont­stond het idee om brie­ven aan de wet­hou­der te schrij­ven met de vraag of hij iets aan het zwerf­af­val­pro­bleem zou kun­nen doen door bij­voor­beeld het opla­ten van bal­lon­nen te ver­bie­den. Bal­lon­nen komen name­lijk terecht in de plas­tic soup en die­ren wor­den ziek of gaan dood.

Nieuw beleid
Inmid­dels heb­ben al veel gemeen­ten een ver­bod inge­steld op het opla­ten van bal­lon­nen. Gemeen­te Haar­lem heeft zich hier nu ook bij aan­ge­slo­ten. De leer­lin­gen waren blij met het bezoek. Ze had­den nog wel veel prak­ti­sche vra­gen, zoals hoe hoog de boe­te is als men­sen toch een bal­lon opla­ten. Het is dui­de­lijk dat dit onder­werp bij de kin­de­ren heel erg leeft.

Effec­ten bal­lon­nen op de natuur
Het is de laat­ste jaren steeds popu­lair­der gewor­den om bal­lon­nen op te laten, bij­voor­beeld bij bal­lon­wed­strij­den, brui­lof­ten en eve­ne­men­ten. Maar het opla­ten van bal­lon­nen heeft nega­tie­ve gevol­gen voor de natuur en het mili­eu. Wat de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar bene­den. Tel­lin­gen op het strand laten zien dat er steeds meer bal­lon­res­ten en lin­ten gevon­den wor­den. Die­ren raken ver­vol­gens ver­strikt in de lin­ten en de bal­lon­res­ten wor­den in de magen van zee­die­ren terug­ge­von­den. Er zijn alter­na­tie­ven voor bal­lon­nen die niet scha­de­lijk zijn voor de natuur.

Ver­bod op opla­ten ballonnen
De gemeen­te Haar­lem heeft inmid­dels een ver­bod inge­steld op het opla­ten van bal­lon­nen via een wij­zi­ging van de Alge­meen Plaat­se­lij­ke Ver­or­de­ning (APV). Dit ver­bod geldt voor alle soor­ten bal­lon­nen: fees­te­lij­ke bal­lon­nen en her­den­kings­bal­lon­nen, maar ook voor wensballonnen.

Dit arti­kel inclu­sief foto is door­ge­plaatst met toe­stem­ming van de web­si­te van
Gemeen­te Haarlem.
Foto: Jur­ri­aan Hoefsmit