Het laat­ste week­end van sep­tem­ber stond hele­maal in het teken van de egel. Tij­dens Egel­week­end 2021 tel­den men­sen in heel het land ruim 4500 egels, in en bui­ten hun tuin. Ook jij kunt de egel een steun­tje in de rug geven (en nee dat is niet moeilijk).

Het Egel­week­end is een ini­ti­a­tief van de Zoog­dier­ver­e­ni­ging, Egel­werk­groep, Jaar­rond Tuin­tel­ling en OERRR. Zij rie­pen ieder­een op om egel­waar­ne­min­gen door te geven. En met suc­ces! Zowel het aan­tal waar­ne­mers als het aan­tal gespot­te egels steeg dit jaar. Ruim 1100 egels wer­den gezien in tui­nen, de rest werd gezien ‘in het wild’. Triest cij­fer: 160 egels die wer­den waar­ge­no­men waren overleden.

Bescherm de egel
Dat de egel het zwaar heeft, bleek al eer­der. Op basis van tel­lin­gen sinds 1994 is te zien dat de egel­po­pu­la­tie met 67 pro­cent is afge­no­men. Een enor­me afna­me, te wij­ten aan opruk­ken­de bebou­wing, aan­leg van wegen en het gebruik van machi­nes in de land­bouw. Ook uit het afge­lo­pen Egel­week­end blijkt hoe belang­rijk tui­nen zijn voor egels, als vei­lig toevluchtsoord.

Egel­vrien­de­lij­ke tuin
Heb je een tuin? Deze kun je vrij sim­pel egel­vrien­de­lijk maken. Een paar tips:

  • Voer een mak­ke­lijk deur­be­leid: maak een door­gang in je schut­ting van 13x13 cen­ti­me­ter, zodat een egel de tuin in kan. Doen de buren dat ook, dan is er een gro­te­re kans dat de egel blijft terugkeren.
  • Cre­ëer schuil­plaat­sen: laat bla­de­ren lig­gen en zorg voor vol­doen­de beplan­ting. Ook com­post­ho­pen, tak­ken en boom­stron­ken zijn ide­a­le plek­ken voor egels om tus­sen te nes­te­len. Lees ook meer over de win­ter­slaap van de egel en hoe jij kunt helpen.
  • Bouw een egel­huis­je: plaats een huis­je waar­in de die­ren hun nest kun­nen bou­wen. Je kunt zelf zo’n huis­je bou­wen of er een kopen. Zorg er wel voor dat het mate­ri­aal geen gift­stof­fen bevat.
  • Voer de egel: min­der insec­ten bete­kent min­der te eten voor egels. Geef ze wat kat­ten­voer of water, het liefst in een egel­voer­huis zodat vogels en kat­ten er niet bij kunnen.

Meer weten?
Lees meer over de ach­ter­grond van egels. Heb je een egel gevon­den? Neem dan con­tact op met Egel­op­vang Haar­lem. Op hun site lees je meer over egels en wat jij kunt doen. Ove­ri­ge tips en uit­leg over egels vind je op de web­si­te van de lan­de­lij­ke Egel­werk­groep.