Ze zijn klei­ne, super­sterk, heb­ben girl power en rui­men graag de natuur op. We heb­ben het over mie­ren. Deze minus­cu­le beest­jes heb­ben terecht een gro­te repu­ta­tie en ver­die­nen dus wat extra aan­dacht. Hierbij!

Wat mie­ren zo cool maakt? Ze rui­men je tuin op voor je. Ze voe­ren ze orga­nisch afval af en ver­sprei­den plan­ten­za­den over je hof­je. Mie­ren kun­nen name­lijk enorm goed til­len. Ook eten ze insec­ten zoals pis­se­bed­den en honing­dauw, dat wordt afge­schei­den door blad­lui­zen. Echt super­han­dig en de reden dat ze de oprui­mers van de natuur wor­den genoemd.

Mie­ren­vrouw­tjes zijn de baas
Mie­ren leven in kolo­ni­ën van hon­der­den tot mil­joe­nen. Aan het hoofd van zo’n mie­ren­ko­lo­nie staat een konin­gin. Zij kan wel 20 jaar oud wor­den, zorgt voor het nage­slacht en dus het voort­be­staan van de kolo­nie. Zowel de konin­gin als de man­ne­tjes heb­ben vleu­gels, de voort­plan­ting vindt dan ook in de lucht plaats. Daar­na ster­ven de man­ne­tjes: ze zijn niet meer nodig. Tsja, de natuur is keihard.

Mie­ren­werk­sters
De kolo­nie bestaat ver­der uit werk­sters, die alle­maal een spe­ci­fie­ke taak heb­ben (eten zoe­ken, het nest aan kant hou­den, jouw tuin onder­hou­den et cete­ra). Ook jon­ge konin­gin­nen maken deel uit van de kolo­nie, om op een dag de troon­op­vol­ging te rea­li­se­ren. Hoe wordt bepaald wie er werk­ster, dan wel konin­gin wordt, daar wordt nog steeds onder­zoek naar gedaan. Het ver­moe­den is in ieder geval dat het ver­schil voor­al zit in het type voed­sel dat de vrou­wen­mie­ren krij­gen, en de reac­tie van genen hierop.

Mie­ren fun facts
Nog een paar leu­ke feitjes, moch­ten we je nog niet over­tuigd heb­ben dat mie­ren heel bij­zon­der zijn:

  • Mie­ren zijn al lan­ger op aar­de dan men­sen, zo’n hon­derd mil­joen jaar.
  • Ze zijn fami­lie van de wesp.
  • Een mier kan tien tot 50 keer zijn/haar eigen lichaams­ge­wicht dragen.
Heb jij nog vra­gen over mie­ren of aan­vul­lin­gen? Laat het ons weten en ver­geet ons niet te vol­gen op Inst­agram en Facebook.

Dit vind je vast ook leuk: