Ter­wijl de regen tegen de ramen slaat en het dag­licht schaars is, brand jij gezel­lig een kaars­je. Natuur in je Stad zocht uit wel­ke kaar­sen de mili­eu­vrien­de­lijk­ste opties zijn, en wat slacht­af­val en fijn­stof te maken heb­ben met kaar­sen aansteken.

Kaar­sen bran­den, de mens doet het al eeu­wen. Van­uit een reli­gi­eu­ze over­tui­ging (denk aan advent of de paas­kaars), prak­ti­sche over­we­gin­gen (de lamp was nog niet uit­ge­von­den) of als warm wel­kom (kaars voor het raam). Tegen­woor­dig zijn we nog steeds fan en is het kaar­sen­aan­bod gigantisch.

Stea­ri­ne of paraf­fi­ne: lie­ver niet
Om maar te begin­nen met het slech­te nieuws: niet alle kaar­sen zijn duur­zaam. Veel wor­den er gemaakt van ste­a­ri­ne of paraf­fi­ne of van een meng­sel van die twee. Ste­a­ri­ne wordt gepro­du­ceerd van het vet uit slacht­af­val of uit palm­olie. Paraf­fi­ne is afkom­stig uit aard­olie en bruin­kool­teer. Ook niet echt een duur­za­me optie dus. Wat er pre­cies in je kaars zit, staat vaak niet op de ver­pak­king want dat is niet verplicht.

Lich­tend voor­beeld: bijenwaskaarsen
Duur­za­mer zijn kaar­sen van plant­aar­di­ge was, bij­voor­beeld van kool­zaad, kokos, lijn­zaad en soja. Het is dan wel belang­rijk dat je kunt ach­ter­ha­len of deze pro­duc­ten op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier zijn geteeld. Wat dat betreft zijn bij­en­was­kaar­sen een hele goe­de optie, gemaakt van de was van ver­la­ten honing­ra­ten. Dier- en natuur­vrien­de­lijk! Mis­schien is er boven­dien wel een bio­lo­gi­sche imker in de buurt die deze maakt. Bij­en­was­kaar­sen zijn dan wel duur­der, maar bran­den lang­za­mer dan paraf­fi­ne-/ste­a­ri­ne­kaar­sen.

Fijn­stof door kaar­sen branden
Voor wel­ke kaars je ook kiest, bij het bran­den komt er fijn­stof vrij, net als bij koken op gas of bij een fik­kie sto­ken in de open haard. Pro­beer bran­den­de kaar­sen zoveel moge­lijk uit de tocht te hou­den, dan wal­men ze min­der en sto­ten ze min­der fijn­stof uit. Uit onder­zoek van TNO blijkt dat in wonin­gen waar vaak kaar­sen bran­den drie keer meer fijn­stof vrij­komt dan in hui­zen waar dat niet gebeur­de. Het aller­vei­ligst zijn wat dat betreft ledkaarsen.

Waar koop je bijenwaskaarsen?
Goog­le ‘bij­en­was­kaars’ voor een ver­koop­punt bij jou in de buurt. Ook zijn er web­shops te vin­den die gespe­ci­a­li­seerd zijn in bij­en­was­kaar­sen. Op hun site lees je alles over de her­komst van de kaar­sen. En wist je bij­voor­beeld dat de Haar­lem­se kof­fie­zaak The Hive ook bij­en­was­kaar­sen ver­koopt? Lek­ker lokaal en je sup­port er de bij­en mee!

Dit vind je vast ook leuk