Naast de Zui­der­pol­der­school, in Haar­lem-Oost, ligt een Mini­bos, ofte­wel een Tiny Forest. Een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Haar­lem, bewo­ners en de school. Op deze plek krijgt de natuur de ruim­te: ruim­te voor een eco­lo­gisch even­wicht en om bio­di­ver­si­teit een kans te geven. Buurt­be­wo­ners kun­nen er gebruik van maken en kin­de­ren leren er over de natuur.

Ont­werp Minibos
Het aan­ge­leg­de bos is onge­veer net zo groot als een ten­nis­baan. Er staan bomen, strui­ken en plan­ten en er zijn wan­del­paad­jes. In het bos is een bui­ten­klas voor school­kin­de­ren, met heu­se boom­stam­zit­jes en les­sen natuur- en mili­eu­edu­ca­tie door een hove­nier. Het hek dat het Mini­bos deels omringt, wordt begroeid met klim­plan­ten. Het Mini­bos zal zich de komen­de jaren ont­wik­ke­len tot een bos­ach­ti­ge begroei­ing, dat heeft tijd nodig. In die peri­o­de wordt er zo min moge­lijk inge­gre­pen in het natuur­lij­ke proces.

Plat­te­grond minibos

Beplan­ting Minibos
Momen­teel is het Mini­bos dus nog in ont­wik­ke­ling. Het oogt mis­schien nog wat ruig en onver­zorgd, maar er wordt wel dege­lijk aan­dacht aan besteed. Zo is er goed nage­dacht over de inde­ling en de beplan­ting: inheem­se plan­ten en bomen die insec­ten, bij­en en vlin­ders aan­trek­ken. Deze bomen en plan­ten zijn er aangeplant:

 • Bos­aal­bes (45 stuks)
 • Bos­rank (20 stuks)
 • Bos­wilg (140 stuks)
 • Ege­lan­tier (25 stuks)
 • Es (75 stuks)
 • Flad­de­riep (100 stuks)
 • Gel­der­se roos (45 stuks)
 • Grau­we wilg (140 stuks)
 • Haze­laar (45 stuks)
 • Honds­roos (45 stuks)
 • Klim­op (10 stuks)
 • Kraak­wilg (50 stuks)
 • Kruip­wilg (50 stuks)
 • Ligus­ter (25 stuks)
 • Lijs­ter­bes (60 stuks)
 • Mei­doorn (ver­schil­len­de soor­ten, 420 stuks in totaal)
 • Rode kor­noel­je (45 stuks)
 • Ruwe iep (75 stuks)
 • Schiet­wilg (100 stuks)
 • Slee­doorn (25 stuks)
 • Vel­des­doorn (100 stuks)
 • Veldiep/gladde iep (100 stuks)
 • Vlier (45 stuks)
 • Vogel­kers (100 stuks)
 • Vuil­boom (45 stuks)
 • Wil­de appel (140 stuks)
 • Wil­de gagel (50 stuks)
 • Wil­de peer (100 stuks)
 • Wil­de kam­per­foe­lie (20 stuks)
 • Zomer­eik (75 stuks)
 • Zwar­te bes (45 stuks)
 • Zwar­te els (75 stuks)

Steen­breek
Op de hui­di­ge plek van het Mini­bos vond je voor­heen een ‘steen­breek­plant­soen’. Hier­mee bedoe­len we een plant­soen met inheem­se plan­ten, op een plek waar eerst stoep­te­gels lagen. De plan­ten uit dit plant­soen zijn ver­huisd naar de schui­ne ste­nen taluds langs de Char­ta-77 vaart. Ook twee drie­hoe­ki­ge plan­ten­per­ken vlak­bij het Mini­bos bloei­en ieder jaar mooi, met vas­te inheem­se plan­ten. Zo maken we de ste­nen vlak­tes meer groen- en waterdoorlaatbaar.

Daar­om een Minibos
Het kli­maat ver­an­dert en daar heb­ben we in een ver­steen­de stad last van. Hit­te blijft han­gen, veel meer dan in een groe­ne omge­ving, en ook regen­wa­ter kan niet weg. Het Mini­bos zorgt voor een bete­re bio­di­ver­si­teit, voor opna­me van regen­wa­ter en voor afkoe­ling op war­me dagen. Dat is niet alleen fijn om te erva­ren, maar het geeft ook een goed voor­beeld. Ver­vang de tegels in de tuin bij­voor­beeld voor plan­ten of gras en plant inheem­se bloe­men­meng­sels in een bak op het bal­kon. Kort­om: geef groen de ruim­te: alle klei­ne beet­jes helpen.