Je ziet ze over­al op straat lig­gen: gebruik­te mond­kap­jes. De licht­blau­we recht­hoek­jes zijn een nood­za­ke­lijk kwaad, maar voor die­ren vrij ramp­za­lig. Ze zien het aan voor voed­sel of raken ver­strikt in de lus­sen. Met nare gevolgen.

Mil­joe­nen mond­kap­jes en rub­be­ren hand­schoen­tjes gaan er wereld­wijd door­heen momen­teel. Wat bescher­ming biedt voor de mens pakt voor die­ren en het mili­eu helaas min­der posi­tief uit. Niet alleen zijn de hand­schoe­nen en mond­kap­jes gemaakt van onaf­breek­baar mate­ri­aal, die­ren onder­vin­den ook direc­te gevol­gen. Bio­lo­gen van Natu­ra­lis Bio­di­ver­si­ty Cen­ter in Lei­den doen er wereld­wijd onder­zoek naar.

Coro­na­baars en mondkapjesmeeuw
Aan­lei­ding voor het onder­zoek is een baars die in augus­tus 20202 dood werd gevon­den in een Leid­se gracht. De vis zwom in de duim van een plas­tic hand­schoen en kon er niet meer uit­ko­men. Ook een meeuw haal­de op soort­ge­lij­ke treu­ri­ge wij­ze het nieuws. Hij werd gevon­den na een aan­rij­ding, met zijn poot­je ver­strikt in de lus van een mond­kap­je. Bij wij­ze van waar­schu­wing en tijds­beeld kreeg de mond­kap­jes­meeuw een plek in het Natuur­his­to­risch Muse­um Rotterdam.

Afbre­ken mond­kap­je: 450 jaar
En wat doen mond­kap­jes eigen­lijk voor het mili­eu in het alge­meen? Uit onder­zoek blijkt dat er wereld­wijd per maand 129 mil­jard mond­kap­jes wor­den gebruikt. Voor­dat deze zijn afge­bro­ken zijn we 450 jaar ver­der. In de oce­aan lig­gen er al zeker 1,5 mil­jard. Kun jij je iets voor­stel­len bij die cijfers?

Dit kun jij eraan doen
Aller­eerst: gooi je gebruik­te mond­kap­je in een afge­slo­ten vuil­nis­bak. Voor de zeker­heid kun je de lus­sen eerst los­trek­ken. Mocht het kap­je dan toch nog in de open­ba­re ruim­te belan­den, dan is er min­der kans op verst®ikkingsgevaar voor die­ren. Nog beter: gebruik een kap­je van katoen, die kun je was­sen en dus her­ge­brui­ken. En gebruik hand­schoe­nen alleen als het echt nodig is.

Covidlitter.com
Heb je een dier gevon­den dat slacht­of­fer is van coro­na-afval? Of kwam je een posi­tie­ve inter­ac­tie tus­sen dier en coro­na­troep tegen, zoals een meer­koet die in zijn nest ook een mond­kap­je heeft ver­werkt? Meld het dan op de inter­na­ti­o­na­le web­si­te Covidlitter.com. De data die hier­uit voort­komt over coro­na-afval ver­sus die­ren helpt de Leid­se bio­lo­gen bij hun onderzoek.