Het eco­duct over de Zee­weg, je bent er vast wel eens onder­door gefietst of gere­den. Onlangs gebeur­de er iets heel bij­zon­ders daar, waar­over we je graag ver­tel­len. Natuur­lijk delen we ook wat ach­ter­grond­in­fo over nut en nood­zaak van de natuur­brug. Lees je mee?

Eind juli 2021 vond er iets bij­zon­ders plaats boven de Zee­weg. Het eco­duct, ook bekend als natuur­brug Zee­poort, ging name­lijk voor het eerst in vier jaar hele­maal open. Dat wil zeg­gen: voor alle die­ren, ook de flin­ke exem­pla­ren. Ook Schot­se hoog­lan­ders en konik­paar­den kon­den daar­door voor het eerst over­ste­ken. En dat deden ze! Video­beel­den laten zien dat de gro­te gra­zers aan de wan­del gin­gen tus­sen Mid­den­duin en de Ken­ne­mer­dui­nen. Deze reis­lus­tig­heid zou zomaar kun­nen lei­den tot een geboor­te­golf in het duin­ge­bied. Bekijk ook de video van NH Nieuws voor uit­leg.

Daar­om een ecoduct
Een eco­duct, natuur­brug of wild­wis­sel is een brug over een weg of het spoor. Die­ren kun­nen hier vei­lig over­ste­ken. Dat zorgt voor een gro­ter leef­ge­bied en een bete­re kans op voort­plan­ting en ver­sprei­ding. En dat is weer goed voor de bio­di­ver­si­teit. In het duin­ge­bied Nati­o­naal Park Zuid-Ken­ne­mer­land en de Amster­dam­se Water­lei­ding­dui­nen zijn sinds 2013 drie eco­duc­ten aan­ge­legd: natuur­brug­gen Duin­poort, Zee­poort en Zand­poort. Zij ver­bin­den meer dan 7.000 hec­ta­re uniek natuur­ge­bied met elkaar.

Voor groot en klein
De natuur­brug­gen zijn er niet alleen voor de gro­te gra­zers. Her­ten weten de brug steeds beter te vin­den en ste­ken steeds min­der vaak via de weg over. Ook ree­ën, boom­mar­ters, zand­ha­ge­dis­sen en hazel­wor­men kun­nen de natuur­brug gebrui­ken. Net als insec­ten zoals zand­loop­ke­vers en vlin­ders. Eigen­lijk is er maar één type voor wie het eco­duct ver­bo­den ter­rein is: de mens. En dat hou­den we zo.

Lees meer over het onder­zoek naar hoe die­ren de natuur­brug­gen gebrui­ken.