De Meer­wijk­plas: een gehei­me natuur­pa­rel van Haarlem

Het gebied rond de Meer­wijk­plas is de afge­lo­pen jaren door de gemeen­te Haar­lem omge­to­verd tot een groen­ge­bied en is een heu­se natuur­pa­rel van Haar­lem gewor­den. Het gebied is behoor­lijk op de schop gegaan en bedreig­de natuur heeft de kans gekre­gen om zich te her­stel­len. De natuur rond de Meer­wijk­plas is nu veel geva­ri­eer­der met niet alleen een zacht, slin­ge­rend bos­pad, maar ook een gro­te plas in het mid­den met daar­om­heen een wan­del­pad met uit­zicht­pun­ten. Als afron­ding van dit omvang­rij­ke pro­ject is op 25 novem­ber 2019 een infor­ma­tie­bord met bij­zon­der­he­den over het gebied geplaatst.

Opknap­beurt Meerwijkplas

Natuur en recre­a­tie heb­ben sterk gepro­fi­teerd van de opknap­beurt rond de Meer­wijk­plas. Bij­zon­de­re vogels en plan­ten heb­ben daar een nieu­we leef­plek gevon­den. Voor­dat het zover was, is eerst de voed­sel­rij­ke bodem­laag gedeel­te­lijk ver­wij­derd, zodat er een zan­de­ri­ge voed­sel­ar­me bodem ver­scheen. Hier­door kre­gen meer zeld­za­me plan­ten en bloe­men de kans te groei­en. In het riet dat meer ruim­te kreeg, von­den bedreig­de riet­vo­gels een plek.  En vrij­wil­li­gers bouw­den de groot­ste insec­ten­wand van Neder­land, hele­maal opge­trok­ken uit ver­wij­der­de strui­ken, tak­ken, wor­tels en grond. Zo is de Meer­wijk­plas omge­to­verd tot een bij­zon­der gebied dat goed zicht­baar is van­af het fiets­pad. Voor wan­de­laars, fiet­sers en recre­an­ten is het voor­al genie­ten van een bij­zon­de­re natuurbeleving.

Infor­ma­tie­bord

Langs het Vlin­der­pad aan de zuid­kant van Schal­k­wijk, en aan de noord­oe­ver van de Meer­wijk­plas, is op het onlangs geplaatste infor­ma­tie­bord goed te zien hoe het gebied is ont­staan en wel­ke natuur aan­we­zig is. Het infor­ma­tie­bord geeft ook uit­leg over hoe men­sen het gebied kun­nen gebrui­ken als wan­de­laar, fiet­ser of natuur­lief­heb­ber. De vrij­wil­li­gers en de bewo­ners uit de omge­ving nodi­gen Haar­lem­mers uit om zelf eens een kijk­je te komen nemen of te komen luis­te­ren naar alle (dieren)geluiden langs de plas. Denk bij­voor­beeld aan het gehoemp van de bij­zon­de­re en zeld­za­me roer­domp. Met een beet­je geluk kun je die hier horen.