Natuur­speel­tui­nen in Haarlem

Haar­lem is een kind­vrien­de­lij­ke stad en er zijn dan ook vol­op speel­tui­nen in- en rond­om de stad te vin­den. En de laat­ste jaren zijn daar ook een paar leu­ke natuur­speel­tui­nen bij­ge­ko­men. Wat is het pre­cies, waar­om kie­zen voor een natuur­speel­tuin en waar vind je ze? Je leest het op natuurinjestad.nl.

Spe­len in en met de natuur

Natuur­speel­tui­nen zijn speel­tui­nen waar je kind speelt met én op natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Ver­geet pri­mai­re kleu­ren van ‘gewo­ne’ speel­toe­stel­len; hier klimt en klau­tert je kind over boom­stam­men en speelt hij met ande­re, natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Natuur­speel­tui­nen wor­den inge­richt met mate­ri­a­len uit de natuur. Een mooi idee, want er is natuur­lijk genoeg te vin­den om mee te spe­len in de natuur. Din­gen die je in een natuur­speel­tuin tegen­komt zijn bij­voor­beeld brug­gen, bomen, vlot­ten, water­pij­pen, klim­toe­stel­len en tou­wen. Spe­len in een natuur­speel­tuin is niet alleen erg leuk, het is ook nog eens heel goed voor de ont­wik­ke­ling van je kind.

Voor­de­len natuurspeeltuin

Kin­de­ren zijn gek op de natuur. En een speel­tuin, inge­richt met natuur­lij­ke mate­ri­a­len, is dan ook erg leer­zaam voor je kind(eren):

  • Een natuur­speel­tuin prik­kelt de fan­ta­sie van je kind(eren). Ze wor­den gesti­mu­leerd hun ver­beel­ding te gebrui­ken in de natuur.
  • De speel­tuin bevindt zich vaak op een heer­lij­ke plek, vlak­bij het strand of in de dui­nen én veel­al met een fijn ter­ras voor de ouders.
  • Je kin­de­ren zijn lek­ker veel bui­ten en dat zorgt weer voor de aan­maak van vita­mi­ne D. Super­ge­zond voor o.a. hun spie­ren, bot­ten én humeur.
  • Ren­nen, klim­men, klau­te­ren: je kin­de­ren zijn con­stant in bewe­ging in de buitenlucht.
  • Het sti­mu­leert de cre­a­ti­vi­teit. Je kin­de­ren beden­ken zelf hoe en wat ze spe­len en ont­dek­ken ver­schil­len­de manie­ren om met iets te spelen.
  • Je kin­de­ren voe­len zich vrij en kun­nen zich hele­maal uit­le­ven in een natuurspeeltuin.

In veel natuur­speel­tuin vind je ook zand, water en mod­der. Trek je kin­de­ren dus niet hun mooi­ste kle­ren aan: er is geen garan­tie op dro­ge en scho­ne kle­ren na afloop van jul­lie bezoek!

Natuur­speel­tui­nen in Haarlem 

In Haar­lem zijn er de laat­ste jaren een paar leu­ke natuur­speel­tui­nen bij­ge­ko­men. Fij­ne plek­ken in de stad, waar je kind zich lek­ker kan uit­le­ven in een stuk­je natuur. Natuur in je Stad zet de leuk­ste speel­tui­nen voor je op een rijtje:

  • De Pad­den­poel

Sinds 2018 is het Kle­ver­park een natuur­speel­tuin rij­ker. De speel­tuin ligt naast de Stads­kweek­tuin en is ook (deels) toe­gan­ke­lijk voor kin­de­ren in een rol­stoel. Er ligt lek­ker veel gras en je kin­de­ren leven zich uit op de hou­ten speel­toe­stel­len. Ook bou­wen ze hier zelf hut­ten van natuur­lij­ke mate­ri­a­len, is er een water­pomp en vind je er een water­tje en hou­ten bruggen.
Leef­tijd            : Van­af 6 jaar.
Adres              : Kle­ver­laan 9, Haarlem.
Kos­ten            : Gratis.
Web­si­te           : www.haarlemmerkweektuin.nl

  • Natuur Speelei­land Haarlem

Wol­ken tel­len, vlin­ders bekij­ken, insec­ten zoe­ken, klau­te­ren en klim­men, koken in de mod­der­keu­ken of dwa­len in het dool­hof: het kan alle­maal op het Natuur Speelei­land Haar­lem. Hier zijn kin­de­ren de baas en gaan ze zelf­stan­dig op ont­dek­king uit, ter­wijl jij geniet van een drank­je op het eiland. Leuk na school­tijd, maar ook gewoon in het week­end of om een par­tij­tje te vieren.
Leef­tijd            : Tus­sen de 4 en 12 jaar.
Adres              : A. Hof­man­weg 62A, Haarlem.
Kos­ten            : 1–3 jaar €2,95 en 4–12 jaar €7,50. Je kunt er ook een 10-rit­ten­kaart kopen.
Web­si­te           : www.natuurspeeleilandhaarlem.nl

  • Gestrand, Cam­ping de Lakens

Op fiets­af­stand van Haar­lem, tegen het Bloe­men­daal­se strand aan, vind je Gestrand bij Cam­ping de Lakens. Mis­schien denk je daar niet met­een aan een natuur­speel­tuin, maar het tegen­deel is waar. Bij res­tau­rant Gestrand vind je name­lijk een fan­tas­ti­sche strand/natuurspeelplek voor kin­de­ren. Klim­men naar de top van een hoge uit­kijk­to­ren, wer­ken aan de water/modderbaan en roet­sjen langs een lan­ge kabel­baan: kin­de­ren ver­ma­ken zich hier opper­best. En dat alles met hun voetjes in het koe­le zand!
Leef­tijd            : Alle leeftijden.
Adres              : Zee­weg 60, Bloemendaal.
Kos­ten            : Gra­tis. Een ijs­je, hap­je en drank­je koop je bij Gestrand.
Web­si­te           : www.restaurantgestrand.nl

Kort­om…

Voor kin­de­ren is spe­len in een natuur­speel­tuin een waar feest. Heb jij tips voor leu­ke plek­ken in Haar­lem waar kin­de­ren lek­ker kun­nen spe­len in de natuur? Deel ze met ons!
Meer infor­ma­tie over Natuur in je Stad en ande­re arti­ke­len over de natuur in Haar­lem vind je op: www.natuurinjestad.nl.