Hoe genie­ten jij en je kin­de­ren van de natuur, zon­der scha­de aan te rich­ten? Natuur in je Stad zet haar vijf bes­te tips op een rij­tje, lees snel verder!

Hut­ten bou­wen, sloot­je­sprin­gen, in bomen klim­men: kin­de­ren wor­den erg cre­a­tief in tij­den van Coro­na. Niks mis mee natuur­lijk, ten­zij het in een beschermd natuur­ge­bied gebeurt en de natuur eron­der te lij­den heeft. Zoals afge­lo­pen week in Haarlem:

Scha­de aan Vogelbos
Tien­tal­len kin­de­ren heb­ben in het afge­slo­ten Vogel­bos (Ein­den­hout, Haar­lem), een gemeen­te­lijk natuur­re­ser­vaat, boom­pjes afge­zaagd en hut­ten gebouwd. In het gebied leven bij­zon­de­re plan­ten, korst­mos­sen en het is een belang­rijk broed­ge­bied voor vogels. De vraag van de Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land is dui­de­lijk: “Wil­len alle ouders aan hun kin­de­ren uit­leg­gen dat een zaag, een snoei­schaar en mes­sen in de natuur en in zo’n bij­zon­der bos waar wij zorg­vul­dig mee omgaan, streng ver­bo­den zijn? Het feit dat er in de bomen wordt gezaagd, gesnoeid en getim­merd is ontoe­laat­baar. Het Vogel­bos is ver­bo­den terrein!’’
(Bron: Haar­lems Dagblad)

5x Tips
Lek­ker bui­ten spe­len of een stuk wan­de­len is natuur­lijk heer­lijk met dit mooie len­te­weer. Waar hou je reke­ning mee, voor­dat jul­lie naar bui­ten gaan?

  1. Beschermd gebied of niet

Check, voor­dat jij en/of je kin­de­ren naar bui­ten gaan of het om een beschermd natuur­ge­bied gaat. Nee? Dan is er niks aan de hand. Is het een afge­slo­ten of beschermd gebied? Zoek dan lie­ver een ander plek­je op om te wan­de­len en spelen.

  1. Res­pec­teer de natuur

Res­pect voor de natuur staat op num­mer 1! Momen­teel zijn veel vogels aan het broe­den, rus­ti­ge bezoe­kers zul­len ze nu dan ook extra waar­de­ren. Laat strui­ken, bomen, plan­ten, hol­le­tjes en ande­re din­gen in de natuur intact en blijf zoveel moge­lijk op de wandelpaden.

  1. Ruim afval op

Super­ge­zel­lig als jul­lie gaan pick­nic­ken in het bos, maar check daar­na even goed of je niks aan afval ach­ter­laat. Die­ren wor­den er ziek van en het is slecht voor het mili­eu. Geen prul­len­bak? Stop het afval in je rug­zak en gooi het thuis weg.

  1. Hut­ten bouwen

Hut­ten bou­wen kan per­fect met lan­ge, afge­val­len tak­ken. Ver­za­mel alle tak­ken op één plek en kies een mooie boom uit waar jul­lie hut tegen­aan kan staan. Zet de tak­ken recht­op en bouw rond­om de boom een prach­ti­ge hut!

  1. Ver­mijd drukte

In som­mi­ge natuur­par­ken en bos­sen is het momen­teel zo druk, dat ze in de week­en­den geslo­ten zijn. Als je naar bui­ten gaat, kies dan een rus­tig moment uit. Bij­voor­beeld vroeg in de och­tend of maak een ont­span­nen avond­wan­de­ling voor de zon onder gaat.

Tot slot: Zorg voor de natuur en geniet van het prach­ti­ge lenteweer!

Voor­beeld van een natuur­vrien­de­lij­ke hut
Foto: Mai­ke Gerritsen