Hoe help je een bescherm­de amfi­bie­soort? De gemeen­te Haar­lem geeft de rug­streep­pad een steun­tje in de rug door het aan­leg­gen van poe­len en een over­win­te­rings­ge­bied. Daar krij­gen de pad­den nu alle ruim­te, hoor je ze al?

Natuur­ge­bied voor de rugstreeppad
Tus­sen de Mooie Nel en de Waar­der­pol­der ligt Scho­ter­oog. Hier leg­de de gemeen­te Haar­lem een spe­ci­aal natuur­ge­bied aan voor de rug­streep­pad. Het dier heeft water nodig om zich voort te plan­ten en rust om te over­win­te­ren. Er wer­den vier poe­len, een natuur­lij­ke poel en een over­win­te­rings­ge­bied aan­ge­legd. Denk aan ondiep water met riet en genoeg zand erom­heen. Een wal­hal­la voor de pad.

Maak ken­nis met de rugstreeppad
De naam ver­klapt het al: de rug­streep­pad heeft een streep op zijn rug. De gele streep wordt geflan­keerd door een wrat­ti­ge huid in bruin­tin­ten met groe­ni­ge vlek­ken. Geel­groe­ne ogen en een gemid­del­de leng­te van 10 cen­ti­me­ter maken het plaat­je com­pleet. De pad mag dan schut­kleu­ren heb­ben, met zijn rate­len­de roep valt hij ’s avonds en ’s nachts toch behoor­lijk op.

Woon­ruim­te gezocht
In natuur­ge­bie­den, zoals de dui­nen en het rivie­ren­ge­bied, is het steeds las­ti­ger ver­blij­ven voor de pad. Daar­om is het belang­rijk dat we de amfi­bie een hand­je hel­pen met het vin­den van woon­ruim­te. Ide­a­le plek­ken zijn braak­lig­gen­de bouw­ter­rei­nen, groe­ven en zand- en klei­a­f­gra­vin­gen. Hier kun­nen ze flink gra­ven en schui­len. Op zoek naar leef­ge­bied leg­gen jon­ge rug­streep­pad­den soms wel 5 kilo­me­ter per nacht af.

Land en water
De pad heeft dus water en land nodig. Dat zit zo: in ondiep water vindt de voort­plan­ting en het afzet­ten van de ein­snoe­ren plaats. Ook groei­en de jon­ge lar­ven er op. Over­win­te­ren doen de pad­den dan juist weer in de grond of beschut onder tegels of pal­lets. Tus­sen de over­win­te­ringslo­ca­tie en de voort­plan­tings­wa­te­ren moet er dus een goe­de ver­bin­ding zijn, waar de amfi­bie­ën mak­ke­lijk door­heen kun­nen lopen. Daar is in Scho­ter­oog nu voor gezorgd.

Dit vind je vast ook leuk