Ont­stres­sen in de natuur

Stress: wie heeft er geen last van? In onze moder­ne maat­schap­pij lijkt het heb­ben van stress bij­na van­zelf­spre­kend. Maar dat is het niet. Het is alge­meen bekend dat stress niet bepaald bevor­der­lijk is voor je gezond­heid. Door regel­ma­tig te ont­stres­sen, maak je jezelf weer­baar­der en geluk­ki­ger. En laat de natuur je daar nou per­fect bij kun­nen hel­pen! Natuurinjestad.nl geeft je tips om te ont­stres­sen in de natuur.

 1. Zoek de natuur op

  Trek de bos­sen in, ga wan­de­len in een natuur­ge­bied of lek­ker uit­waai­en op het strand. Wil je elke dag meer natuur? Ver­an­der je dage­lijk­se fiets- of wan­del­rou­te naar een rou­te met wat meer groen. Lek­ker bewe­gen en onder­tus­sen geniet je van de natuur. Kijk eens op de web­si­te van Natuur­mo­nu­men­tenNati­o­naal Park Zuid Ken­ne­mer­land voor natuur­in­spi­ra­tie in regio Haar­lem. Of bezoek bij­voor­beeld eens de krui­den­tuin van A. Vogel. Hier kwe­ken ze de plant­jes waar­mee ze hun pro­duc­ten maken.

 2. Boek een huis­je in de natuur

  Wil je er hele­maal even uit? Mis­schien is een natuur­huis­je wel iets voor je. Lek­ker even ont­span­nen in de bos­sen. In Neder­land en in het bui­ten­land heb je ver­schil­len­de huis­jes in de bos­sen waar je even hele­maal tot rust kunt komen. En ben je lek­ker bui­ten? Wan­del of fiets eens bewust. Adem diep in en uit en neem een moment­je om de natuur in je op te nemen.

 3. Cre­ëer een groe­ne woonomgeving

  De aan­we­zig­heid van bomen, water, die­ren en groen brengt je voor je gevoel dich­ter bij de natuur. Bewo­ners met meer natuur­lij­ke ele­men­ten in hun omge­ving erva­ren over het alge­meen een bete­re gezond­heid dan bewo­ners die in een ver­steen­de omge­ving wonen. Zoek de natuur dus eens lek­ker op. Of maak van je huis, tuin of bal­kon een groe­ne oase. Zo kun je in je eigen huis even tot rust komen.

 4. Cre­ëer een groe­ne werkomgeving

  Blijf tij­dens je pau­ze niet ach­ter je bureau plak­ken maar maak een omme­tje. De fris­se lucht geef je weer ener­gie en met een beet­je geluk is er ook groen in je werk­om­ge­ving. En wist je dat bij­voor­beeld een screensa­ver of de aan­we­zig­heid van plan­ten op werk je al kan hel­pen om te ontstressen?

 5. Neem een digi­tal detox

  Hoe zou het zijn als je eens even hele­maal weg bent? Neem een soci­al of digi­tal detox. Voor een paar dagen kies je ervoor om jezelf in tota­le afzon­de­ring eens terug te trek­ken. (Uiter­aard het liefst in een natuur­huis­je). Tij­dens deze dagen heb je weer ruim­te om te ade­men en weer tot jezelf te komen.

 6. Start met ontspanningsoefeningen

  En dan zit je daar op een bank­je in het bos. En dan? Jelle Her­mus van SoChic­ken geeft 4 oefe­nin­gen om je stress af te bou­wen. Of ont­span op een van deze 45 manie­ren.

Geniet ervan!