Ver­kleu­ren­de bla­de­ren rit­se­lend onder je schoe­nen, kas­tan­jes op de grond: de herfst vraagt om een wan­de­ling door het bos of de dui­nen. En kijk voor­al naar bene­den, want het is ook pad­den­stoe­len­sei­zoen. Wat weet jij over pad­den­stoe­len? Natuur in je Stad praat je bij.

Er bestaan zo’n 5.000 soor­ten pad­den­stoe­len in Neder­land, wist je dat? Gro­te kans dus dat je er een paar tegen­komt op je vol­gen­de wan­de­ling. Geef ze een beet­je aan­dacht, want ze zijn enorm belang­rijk voor de natuur.

De ana­to­mie van een paddenstoel
Om bij het begin te begin­nen: niet alle pad­den­stoe­len zijn het­zelf­de opge­bouwd. Vaak bestaan ze wel uit een hoed, net daar­on­der een ring, een steel en een beurs (een soort bui­del onder­aan de sten­gel, net boven de grond). Onder de hoed zit­ten de spo­ren. De zaad­jes, zeg maar. Is de pad­den­stoel rijp, dan barst de hoed open en ver­sprei­den de spo­ren zich. Hier groei­en ver­vol­gens weer nieu­we pad­den­stoe­len uit.

Pad­den­stoe­len zijn schimmels
De pad­den­stoe­len zijn eigen­lijk maar een klein stuk­je van een schim­mel. Onder de grond of in de boom­stronk waar de pad­den­stoel groeit, zit­ten de schim­mel­dra­den. Deze dra­den vor­men een inge­ni­eus net­werk, dat noe­men we een zwam­vlok. De schim­mel­dra­den ver­voe­ren mine­ra­len en water van­uit de bodem naar boom­wor­tels, in ruil voor kool­stof en ener­gie. Som­mi­ge schim­mel­dra­den wer­ken echt samen met spe­ci­fie­ke bomen, dus vind je ze altijd bij elkaar in de buurt.

Schim­mels zijn ech­te opruimers
Pad­den­stoe­len geven dus niet alleen eten aan bomen, ze rui­men het bos ook op. Bla­de­ren, naal­den en rot hout: schim­mels lus­ten ze graag. Ze bre­ken het af en zet­ten het om in voed­sel voor bomen en plan­ten. Een belang­rij­ke taak dus. Zelf zijn pad­den­stoe­len op hun beurt ook weer voed­sel voor die­ren als ree­ën, eek­hoorns, mui­zen, slak­ken en kevers. En niet te ver­ge­ten: schim­mels wor­den gebruikt bij het maken van anti­bi­o­ti­ca. Waar zou­den we zijn zon­der de schimmels?

Waar­schu­wing: niet zomaar eten!
Pluk zelf niet zomaar wat pad­den­stoe­len om er een soep­je van te maken. Som­mi­ge exem­pla­ren zijn gif­tig name­lijk. Ga wild­pluk­ken met een expert of koop die oes­ter­zwam­men gewoon in de win­kel. Wel zo veilig.

Meer weten over paddenstoelen?

  • Op Net­flix staat de docu­men­tai­re Fan­tas­tic Fun­gi, echt een aan­ra­der als je wilt zien hoe fan­tas­tisch pad­den­stoe­len zijn. Bekijk de trai­ler.
  • Het Zwam­men­boek is een feest­je voor je ogen en ver­telt je alles wat je zou wil­len weten over pad­den­stoe­len. Ook leuk voor kinderen!
  • De Neder­land­se Myco­lo­gi­sche Ver­e­ni­ging houdt zich bezig met schim­mels en pad­den­stoe­len. Op hun uit­ge­brei­de web­si­te vind je een schat aan info.

Volg je ons al op Inst­agram en Facebook? Dan zie je in je tijd­lijn wan­neer we een nieuw arti­kel plaat­sen. Je kunt er boven­dien je vra­gen kwijt. Of sug­ges­ties natuurlijk.