Over Natuur in je stad

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krijgen.

Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Natuur­pa­rels

Heb jij de natuur­pa­rels al gespot? 
Haar­lem heeft mooie natuur­ge­bie­den met ieder haar eigen spe­ci­fie­ke eco­lo­gi­sche of ande­re bij­zon­de­re waar­de. Dit noe­men we de natuur­pa­rels. Door ver­ant­woord met deze gebie­den om te gaan en de gebie­den goed in de gaten te hou­den, kun­nen we hier in de toe­komst ook van blij­ven genie­ten. We noe­men ze dan ook niet voor niets de natuur­pa­rels van Haar­lem! In het gebied heb­ben we dit aan­ge­ge­ven met een spe­ci­aal bord. Op de kaart vind je bin­nen­kort meer infor­ma­tie over elk eco­lo­gisch punt.

Info­grap­hic

Wat doet Natuur in je stad pre­cies op het gebied van eco­lo­gie? Deze info­grap­hic brengt het hel­der in beeld. Han­dig: klik op de afbeel­ding om hem te vergroten.

Vrij­wil­li­gers

Haar­lem is ner­gens zon­der haar vrij­wil­li­gers. Want wist je dat zij elke dag wer­ken aan een groen en gezond leef­kli­maat in de stad? Maar ook bedrij­ven en scho­len hel­pen graag een hand­je mee. En Natuur in je stad is natuur­lijk heel dank­baar voor al deze groe­ne vingers!

Wil je ook graag mee­wer­ken aan de natuur in Haar­lem? Ont­dek hier wel­ke vrij­wil­li­gers­ini­ti­a­tie­ven er actief zijn. Heb je zin om aan de slag te gaan met een gevel­tuin­tje? Of lie­ver een bloem­bak adop­te­ren? Ook dat kan. We kij­ken uit naar jouw bij­dra­ge.

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re partners.

Over ons

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons allemaal.

Vra­gen?

Heb je vra­gen of wil je meer weten over Natuur in je stad? Stuur een mail­tje naar: natuurinjestad@spaarnelanden.nl.