Het is vol­op herfst en dat bete­kent: pad­den­stoe­len-tijd! Het bos is natuur­lijk de per­fec­te plek om op zoek te gaan naar deze won­der­lij­ke ver­schij­nin­gen. Natuur in je Stad zet de mooi­ste pad­den­stoe­len voor je op een rijtje!

Wat zijn paddenstoelen?
Een pad­den­stoel is een schim­mel of zwam. Ze zijn het hele jaar door in de natuur te vin­den, maar omdat ze gek zijn op vocht en nat­tig­heid, kom je ze het meest tegen in de herfst. Pad­den­stoe­len groei­en door zich vol te zui­gen met vocht. Als het hard gere­gend heeft, schie­ten ze soms dus let­ter­lijk uit de grond. Van­daar de uit­spraak: ‘Als pad­den­stoe­len uit de grond schieten’.

Popu­lai­re soorten
Er groei­en dui­zen­den ver­schil­len­de soor­ten pad­den­stoe­len in Neder­land. Op deze web­si­te zie je wel­ke pad­den­stoel waar voor­komt. De vier meest beken­de paddenstoelen:
• Eekhoorntjesbrood
Eek­hoorn­tjes­brood is een tra­di­ti­o­ne­le steel­pad­den­stoel. Je her­kent ze aan hun licht­brui­ne kleur, soms zijn ze wat geel of rood. Ken­mer­kend zijn de fij­ne ‘buis­jes’ aan de onder­kant van de hoed. De pad­den­stoel komt voor in zowel loof- als den­nen­bos­sen. Mui­zen, rat­ten en voor­al eek­hoorn­tjes eten hem graag. Van­daar ook de naam ‘eek­hoorn­tjes­brood’.
• Vliegenzwam
Het huis van de kabou­ter: de vlie­gen­zwam. Met zijn rode hoed en wit­te stip­pen is dit mis­schien wel de meest sprook­jes­ach­ti­ge pad­den­stoel van alle­maal. De vlie­gen­zwam komt veel voor in bos­sen met loof­bo­men in Neder­land, maar ook in Noord- en Zuid-Ame­ri­ka. Soms staan deze pad­den­stoe­len in een kring, ook wel een hek­sen­kring genoemd.
• Elfenbankje
Deze pad­den­stoel zie je het hele jaar door. Hij groeit graag op rot hout. Je her­kent ze aan het plat­te opper­vlak dat uit de stam van een boom groeit. Het lijkt wel een bank­je. Maar niet op gaan zit­ten: het is een bank­je voor elfen! In de Chi­ne­se genees­kun­de staat het elfen­bank­je bekend om zijn sterk gene­zen­de werking.
• Gro­te parasolzwam
De gro­te para­sol­zwam valt op. Niet alleen omdat hij best lang is, zo’n 30 cm hoog. Ook zijn hoed kan wel 25 cm breed wor­den. Net een para­sol dus. Hij heeft een don­ke­re steel en een lich­te hoed met don­ke­re vlek­ken erop. De pad­den­stoel komt veel voor in Euro­pa en hij groeit graag in ber­men en voch­ti­ge gebie­den met veel gras.

Pad­den­stoe­len­bin­go
Trek je laar­zen aan en ga zelf op pad­den­stoe­len­jacht! Een pad­den­stoe­len­bin­go is bij­voor­beeld super­leuk om te doen met kin­de­ren. Teken of print een aan­tal pad­den­stoe­len uit (bij­voor­beeld die hier­bo­ven) op een A4’tje en laat je kin­de­ren in het bos op zoek gaan naar de pad­den­stoe­len. Na afloop heb­ben jul­lie natuur­lijk een war­me cho­co­la­de­melk met slag­room verdiend!

Let op!
Laat de pad­den­stoe­len lek­ker staan waar ze staan. Dat is beter voor de pad­den­stoel én de bio­di­ver­si­teit in het bos. Een mooie foto maken kan natuur­lijk altijd. Som­mi­ge pad­den­stoe­len zijn eet­baar en kun je ver­wer­ken in een gerecht. Ande­ren zijn zeer gif­tig. Ga altijd eerst op onder­zoek uit, want een gif­ti­ge pad­den­stoel eten kan ern­sti­ge gevol­gen heb­ben. Hier vind je een over­zicht van veel­voor­ko­men­de gif­ti­ge paddenstoelen.

Paddenstoelen-geluk

Paddenstoel(en) gevon­den? Maak er een foto van en deel ze op onze soci­al media. Mooie din­gen zijn er ten­slot­te om te delen!
Meer info: www.natuurinjestad.nl.