In de zomer van 2019 is er gestart met de omvor­ming van het Poel­pol­der­wei­de in Haar­lem: een ver­waar­loosd gebied waar ein­de­lijk wat mee mocht gebeu­ren. Lees hier alles over het werk van Natuur in je Stad i.s.m. Spaar­ne­lan­den en Haar­lem­se vrijwilligers.

Upgra­de voor de natuur
De Poel­pol­der­wei­de is een gebied dat voor­heen ver­ruigd nat gras­land was. Drie jaar gele­den is er van­uit de gemeen­te Haar­lem bud­get vrij­ge­ko­men om in dit gebied eco­lo­gisch beheer te gaan uit­voe­ren. Na een heel tra­ject, m.b.t. ver­gun­nin­gen en voor­on­der­zoek is er in 2019 gestart met de ont­wik­ke­ling van dit gebied. Het gaat om een lager­ge­le­gen gebied, met een dijk erom­heen. Hier kun­nen van­we­ge de bij­zon­de­re omstan­dig­he­den weer apar­te plan­ten groei­en en die­ren gaan leven.

Nog niet toegankelijk
De Poel­pol­der­wei­de is momen­teel helaas afge­slo­ten voor bezoe­kers. Het gebied lag nog vol met veen en erover­heen lopen zou ervoor kun­nen zor­gen dat men ver­zakt. Dus eerst moest het veen goed indro­gen en inge­zaaid wor­den met een wil­de flo­ra meng­sel. Momen­teel is het stuk­je nieu­we natuur zich aan het set­te­len en een maand gele­den is het inzaai­en van de dijk gebeurd. De hek­ken blij­ven nog even staan om het gebied rust te geven, tot­dat alles is opge­ko­men. De komen­de tijd wijst ook uit of het veen goed genoeg is inge­droogd om het gebied open te stellen.

De vrij­wil­li­gers zijn ech­ter wel al druk geweest en heb­ben de opko­men­de beren­klau­wen gesto­ken en afgevoerd.

Zoals je op de foto kunt zien blijft er in ieder geval water in het gebied staan. Deze foto is geno­men tij­dens de hele dro­ge peri­o­de afge­lo­pen mei. Nat in de zomer en droog in de win­ter: dat was pre­cies de bedoe­ling. Mis­sie geslaagd, zeg­gen wij!

PS. Uiter­aard hou­den we je op de hoog­te als het gebied toe­gan­ke­lijk is voor bezoekers.

Meer lezen?
Op de web­si­te lees je meer arti­ke­len over de natuur. Heb jij tips of mooie natuurfoto’s voor de redac­tie? Mail ze naar: info@natuurinjestad.nl.