De schol­ek­ster komt naar de stad, zo blijkt uit waar­ne­min­gen van bur­gers aan het onder­zoek scholeksterophetdak.nl naar het broed­ge­drag. De eer­ste resul­ta­ten zijn bekend en heb­ben de ver­wach­tin­gen ruim­schoots over­trof­fen. Bio­loog Rafael Mar­tig, samen met Stich­ting Onder­zoek Schol­ek­ster ini­ti­a­tief­ne­mer van het onder­zoek: “We zijn erg ver­rast over het hoge aan­tal gere­gi­streer­de nest­lo­ca­ties op daken in ste­de­lijk gebied. En ver­heugd dat zoveel men­sen heb­ben bijgedragen!”

Het onder­zoek is hard nodig, want het gaat al eni­ge tijd niet goed met de schol­ek­ster in Neder­land. Deze ‘Bon­te Piet’, in stijl­vol zwart-wit met oran­je-rode sna­vel, broedt van ouds­her aan de kust en in wei­lan­den. Daar is hun broed­suc­ces al lan­ge tijd veel te laag om het aan­tal schol­ek­sters sta­biel te hou­den. Geluk­kig kun­nen ze oud wor­den, tot wel 45 jaar zelfs, waar­door de aan­tal­len schol­ek­sters niet nog snel­ler afne­men. Schol­ek­sters wij­ken tegen­woor­dig steeds meer uit naar de stad om te broe­den. Maar de stad kent nieu­we bedrei­gin­gen en over deze nieu­we manier van broe­den was wei­nig bekend. Daar­om is vorig jaar gestart met dit ‘citi­zen science’-onderzoek. Dank­zij de bij­dra­gen van bur­gers zijn er waar­de­vol­le waar­ne­min­gen en gege­vens ver­za­meld via scholeksterophetdak.nl.

Resul­ta­ten
Rafael Mar­tig is posi­tief ver­rast: “We had­den gere­kend op 50–100 nest­lo­ca­ties in dit eer­ste onder­zoeks­jaar. Maar er zijn er meer dan 1100 door­ge­ge­ven! Uit de eer­ste gege­vens kun­nen we al con­clu­de­ren dat blijk­baar veel meer dan de geschat­te 5–8% van de popu­la­tie schol­ek­sters op een dak broedt. Op basis van een eer­ste extra­po­la­tie is zelfs een schat­ting tot 15–20% moge­lijk. We zijn ver­heugd over het aan­tal bur­gers dat de moei­te heeft geno­men om mee te doen. Een aan­tal men­sen heeft zelfs al bescher­mings­maat­re­ge­len op hun dak geno­men om het broed­suc­ces te ver­gro­ten. De onder­zoeks­re­sul­ta­ten lij­ken aan te geven dat de hoog­te van de dak­rand, de val­hoog­te en de moge­lijk­heid tot schui­len op het dak bepa­len­de fac­to­ren zijn voor het uit­ein­de­lij­ke broed­suc­ces. Dat geldt ook voor de beschik­baar­heid van water, waar­bij het voor­jaars­weer ook een rol speelt.”

Help mee voor dit twee­de jaar
Het broed­sei­zoen komt er weer aan, gezien de zach­te win­ter wat eer­der dan ande­re jaren. Een paar­tje schol­ek­sters is meest­al trouw aan hun broed­lo­ca­tie, dus bur­gers die vorig jaar een schol­ek­ster op of nabij een dak zagen kun­nen alvast op de uit­kijk gaan staan. Ieder­een met hart voor deze vogel wordt opnieuw opge­roe­pen om via scholeksterophetdak.nl waar­ne­min­gen door te geven, met gege­vens zoals de loca­tie van het nest en het aan­tal eie­ren. Rafael Mar­tig: “In dit twee­de onder­zoeks­jaar zou­den we graag per nest meer­de­re waar­ne­min­gen ont­van­gen. Met deze extra gege­vens van bur­gers hel­pen we de vogels tij­dens hun broed­sei­zoen en kun­nen we blij­ven genie­ten van deze prach­ti­ge vogels in ons land.”

Tips
De web­si­te geeft ook tips om de schol­ek­sters in de stad een hand­je te hel­pen. Ze leg­gen hun eie­ren op plat­te daken, meest­al open en bloot in het grind. Daar zijn ze moei­lijk te zien, dus wees voor­zich­tig. Ver­stoor de vogels niet en om geef voor­al eerst de ogen goed de kost. Jon­ge schol­ek­ster­kui­kens kun­nen zich heel goed ver­stop­pen. Het plaat­sen van een roos­ter­tje over afvoe­ren en ope­nin­gen voor­komt dat de kui­kens daar inval­len. En een tip voor zowel bur­gers als gemeen­ten: de schol­ek­ster is voor zijn voed­sel afhan­ke­lijk van onder meer wor­men en emel­ten. Dus leve de goed besproei­de grasvelden!