Serie: Wat leeft er in Haar­lem – Groe­ne halsbandparkiet

Haar­lem is rijk aan natuur en flo­ra en fau­na. Naast de 161.260 inwo­ners (bron: gemeen­te Haar­lem) zijn er ook flink wat die­ren woon­ach­tig in onze mooie stad. In de serie ’Wat leeft er in Haar­lem’ licht Natuur in je Stad elke keer één dier uit. Van­daag in de spot­light: de groe­ne halsbandparkiet!

Groe­ne halsbandparkiet

De opmerk­za­me Haar­lem­mer heeft ze vast wel­eens zien vlie­gen: groe­ne par­kie­ten. Deze bont­ge­kleur­de vogels komen oor­spron­ke­lijk uit India en Cen­traal-Afri­ka en ze lij­ken een beet­je op de papa­gaai. Maar wat doen ze in Haar­lem? Daar komen we zo op.

De groe­ne hals­band­par­kiet is een opval­len­de ver­schij­ning, met zijn licht­groe­ne kleur en fel­ro­de sna­vel. De man­ne­tjes heb­ben een zwart/roze rand om hun nek en een zwar­te vlek bij hun keel. De vrouw­tjes zijn egaal groen. Bei­den heb­ben een kor­te, scher­pe sna­vel en ze leven in klei­ne groep­jes (10 ‑15 vogels) samen. Deze exo­ti­sche vogels zijn erg mono­gaam en blij­ven hun hele leven trouw aan één part­ner, net als duiven.

Waar­om Haarlem?

De groe­ne hals­band­par­kiet is van oor­sprong geen Neder­land­se vogel. En hij is al zeker niet gemaakt voor de druk­ke stad, waar­om leeft hij dan in Haarlem?

Het ver­haal gaat dat de vogel begin jaren ‘60 is los­ge­la­ten en/of is ont­snapt uit kooi­en bij men­sen thuis. Van­af toen is hij een eigen leven gaan lei­den en heeft hij zich voort­ge­plant. Het bleek dat hij in Neder­land, en dan met name in de gro­te ste­den, goed kon over­le­ven. De reden hier­voor is dat hij in de stad genoeg voed­sel kan vin­den. De hals­band­par­kiet is alleen wel afhan­ke­lijk van bij­voe­ding van de men­sen, anders zou hij het niet over­le­ven in de kou­de win­ter­maan­den. Nor­maal gespro­ken eet hij zaden en vruch­ten en die zijn in de win­ter natuur­lijk nau­we­lijks te vin­den. Ook pinda’s zijn favoriet.

Waar?

De groen hals­band­par­kiet kwam eerst alleen in Amster­dam en Den Haag voor. Inmid­dels heeft hij het leef­ge­bied uit­ge­breid en is hij ook in Haar­lem en omge­ving te ont­dek­ken. Stad­par­ken en tui­nen zijn plek­ken waar je de groe­ne hals­band­par­kiet kunt tegen­ko­men. In Haar­lem is dat bij­voor­beeld in het Kle­ver­park, maar ook in de par­ken Schal­k­wijk komt hij veel voor.

  • Heb jij de groe­ne hals­band­par­kiet gespot? Laat ons weten waar en/of een stuur een foto naar: natuurinjestad@spaarnelanden.nl . Dan plaat­sen we die op onze soci­al media.

Je vindt de par­kiet veel in loof­bo­men en ande­re hoge bomen, waar ze graag hun nes­ten maken. Vaak gebrui­ken ze hier een oud ekster­nest voor of een natuur­lijk hol­le­tje in een boom. Daar broe­den ze tus­sen janu­a­ri en juni. De hals­band­par­kiet is geen trek­vo­gel, maar een stand­vo­gel en blijft dus het hele jaar in Haar­lem. In de win­ter komen ze vaak hoog in een boom bij­een, waar ze met een gro­te groep… slapen.

Tips

Als je de groe­ne hals­band­par­kiet wilt bij­voe­ren, zorg dan in de win­ter voor wat onge­bran­de pinda’s in de tuin. Deze par­kiet kan trou­wens erg luid­ruch­tig en bij­de­hand zijn. Wil je hem niet te veel in de buurt heb­ben, bij­voor­beeld om ande­re vogels de ruim­te te geven, gebruik dan een voe­dings­con­struc­tie die niet geschikt is voor gro­te vogels.

De Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land heeft de groe­ne hals­band­par­kiet geteld, bekijk hier de resultaten.

Wil je meer lezen over de natuur in Haar­lem? Check: www.natuurinjestad.nl.