Lek­ker bui­ten spor­ten, we doen het steeds meer. Boot­cam­pen in De Hout, hard­lo­pen in de dui­nen of yoga op het strand. We geven je drie tips om bui­ten te bewe­gen met res­pect voor de natuur.

Bui­ten spor­ten was al in opkomst en maak­te ver­vol­gens nog een vlucht door coro­na. Niet zo gek, want bewe­gen in de fris­se lucht is gezond en gra­tis. Afzien met een kett­le bell is min­der erg als je vogel­tjes hoort flui­ten, toch? Door alle sport­ac­ti­vi­tei­ten wordt het bui­ten alleen wel steeds druk­ker. Hoe kun je spor­ten én reke­ning hou­den met de natuur?

Tip 1. Ren­nen door iemands woonkamer
Fan van hard­lo­pen, wan­de­len of fiet­sen in de dui­nen? Bedenk je dat je door de woon­ka­mer den­dert van vleer­mui­zen, uilen, ree­ën en vos­sen. Zodra het begint te sche­me­ren wor­den zij actief. Ze komen tevoor­schijn en schrik­ken dan van hard­lo­pers of fiets­lam­pen. Ook op het water van bij­voor­beeld ’t Wed sla­pen boven­dien aller­lei vogels zodra het don­ker wordt. Daar wor­den ze niet gestoord door roof­die­ren. En lie­ver ook niet door jou in je zwem­pak. Houd je dus echt aan de bezoe­kers­tij­den van de dui­nen: tus­sen zons­op­komst en zonsondergang.

 Tip 2. Bomen heb­ben ook gevoel
Met TRX-ban­den train jij jezelf naar een fit body, maar waar maak je bui­ten die ban­den aan vast? Aan een boom? Nee toch, echt niet doen hoor. Daar­mee kun je boom­schors bescha­di­gen, wat gro­te gevol­gen kan heb­ben voor het voed­sel­sys­teem van een boom. Zoek dus een paal of een bank­je om de ban­den omheen te zwie­pen. Jij fit, boom blij.

Tip 3. Ruim je spul­len op (ja mam)
Tip 3 is eigen­lijk een no-brai­ner, maar we geven ‘m toch. Ruim je spul­len op na het spor­ten. Een plas­tic water­fles­je, een haar­elas­tiek­je, de ver­pak­king van een spor­treep: ze horen niet in de natuur. Zoek een prul­len­bak of gooi het thuis weg. Kort­om: behan­del de bui­ten­ruim­te als­of je er nooit was. Veel sportplezier!