In Neder­land heb­ben we de zeker­heid dat er iede­re dag weer vol­doen­de voed­sel op je bord ligt. Aard­ap­pe­len, groen­ten, fruit, brood, vlees, zui­vel. En die zeker­heid lijkt logisch, maar het is eigen­lijk heel bij­zon­der. Dit heb­ben we te dan­ken aan (o.a.) de Neder­land­se boe­ren die elke dag weer garant staan voor het eten op jouw bord. Om hier wat meer bij stil te staan is het van­daag Thank a Far­mer Day.

Geen dank­je­wel, wel bewustzijn
De Thank a Far­mer Day is er niet per­se om dank­je­wel te zeg­gen tegen alle boe­ren, maar wel om meer bewust­zijn te cre­ë­ren waar het eten op jouw bord van­daan komt. Gedre­ven door hun ver­bon­den­heid met de natuur en de lief­de voor de omge­ving waar­in ze wer­ken en leven, kie­zen boe­ren voor duur­za­me pro­duc­tie van voed­sel. Boven­dien inves­te­ren ze in inno­va­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen en mili­eu­op­los­sin­gen en leve­ren ze jaar­lijks een nati­o­na­le export­bij­dra­ge van bij­na 90 mil­jard euro. En maar liefst tien pro­cent van de beroeps­be­vol­king is (in)direct betrok­ken bij de Neder­land­se land­bouw en voed­sel­pro­duc­tie. Best veel!

En wist je dat…

 • Groei­hor­mo­nen in de vee­hou­de­rij sinds 1961 ver­bo­den zijn.
 • Gro­te moder­ne stal­len zo inge­richt zijn dat ze posi­tief bij­dra­gen aan mili­eu, die­ren­wel­zijn, dier­ge­zond­heid en landschap.
 • Sinds 1980 de ammo­ni­ak­uit­stoot in de land­bouw bij­na gehal­veerd is.
 • De beschik­baar­heid van voed­sel niet van­zelf­spre­kend is.
 • De gemid­del­de melk­pro­duc­tie per koe in Neder­land tot de bes­te ter wereld hoort.
 • Aard­ap­pe­len ech­te kli­maat­kan­jers zijn, zowel de ver­bou­wing als de opslag kos­ten heel wei­nig ener­gie ver­ge­le­ken met pas­ta en rijst.
 • Sui­ker­bie­ten kam­pi­oen zijn in CO2 van­gen en het mees­te zuur­stof produceren.
 • De afzet van gewas­be­scher­mings­mid­de­len sinds 1985 ruim gehal­veerd is.
 • De agra­ri­sche sec­tor maar liefst 44% van het tota­le aan­bod aan duur­za­me ener­gie produceert.
 • Boe­ren nest­jes van wei­de­vo­gels mar­ke­ren om deze te kun­nen spa­ren tij­dens landwerkzaamheden.
 • Slechts 0.3% van de wereld­be­vol­king boer is, zij zor­gen ervoor dat de ove­ri­ge 99,7% iede­re dag weer te eten hebben.
 • In 2016 78,9% van de melk­vee­hou­ders een vorm van wei­de­gang toepaste.
 • Het var­ken het ultie­me kring­loop­dier is.
 • Neder­land num­mer 1 is in het meest effi­ci­ënt telen van suikerbieten.
 • De mili­eu­be­las­ting in de bloem­bol­len­sec­tor sinds 1995 met 80% gedaald is.
Denk jij wel eens na over waar jouw eten van­daan komt?