In Haar­lem lig­gen er plan­nen om een Tiny Forest te ont­wik­ke­len. Wat is het pre­cies en waar dient het voor? Je leest er alles over op Natuur in je Stad!

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest, of ook wel klein bos in het Neder­lands, is een dicht­be­groeid bos ter groot­te van onge­veer een ten­nis­baan. Het con­cept komt uit de koker van het IVN en de term mag alleen wor­den gebruikt als er aan de stren­ge rand­voor­waar­den wordt vol­daan. Een Tiny Forest is een fij­ne plek voor zowel mens als dier. Vogels, vlin­ders, klei­ne insec­ten en bijenhttp://IVN zul­len dan ook met veel ple­zier gebruik maken van dit klei­ne bos. Ook dient het als bui­ten­lo­kaal voor school­gaan­de kin­de­ren; de bes­te les­sen leer je immers in de natuur!

Plan­nen in Haarlem

In Haar­lem zijn er plan­nen om een Tiny Forest aan te leg­gen. De ver­wach­ting is dat dit najaar 2020 of voor­jaar 2021 gere­a­li­seerd gaat wor­den. Nog even geduld dus! De plek is ech­ter wel al bekend: een ver­steend stuk grond aan de Vrij­heids­weg in de Zui­der­pol­der. Deze plaats grenst aan het school­plein van een basis­school, die in de toe­komst veel gebruik zul­len maken van het bos. Het mini-bos vol­doet geheel aan de voor­waar­den van het IVN en mag dus met recht een Tiny Forest genoemd worden.

De plan­nen voor de plek in de Zui­der­pol­der zijn o.a. het aan­leg­gen van een elzen-essen­bos, in com­bi­na­tie met plan­ten uit het essen-iepen­bos. Qua groot­te kun je den­ken aan onge­veer 800m, inclu­sief bin­nen­kas en paden. De eer­ste jaren zul­len er hek­ken geplaatst wor­den om de beplan­ting te beschermen.
Bij de par­ti­ci­pa­tie­groep zijn het IVN, de gemeen­te Haar­lem, wijk­raad Zui­der­pol­der, Spaar­ne­lan­den, de basis­school, NME en de Haar­lem­se Bomen­wach­ters betrokken.

Meer Natuur in Haarlem
Uiter­aard hou­den we je op de hoog­te van de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het Tiny Forest. Wil je meer lezen over de natuur in Haar­lem? Check: www.natuurinjestad.nl.