Gezel­lig hoor, zo’n boom met licht­jes en ver­sie­rin­gen. Hij geeft licht aan don­ke­re dagen en met een beet­je geluk ruikt je nieu­we groe­ne vriend ook heer­lijk. Maar hoe ver­mijd je een­ma­lig gebruik van je kerst­boom? Natuur in je Stad geeft je tips voor duur­za­me kerstbomen.

Beter­Boom­pje met én zon­der kluit
Een Beter­Boom­pje koop je met of zon­der kluit. Voor iede­re boom zon­der kluit plant Beter­Boom­pje twee her­bruik­ba­re bio­lo­gi­sche adop­tiestek­jes aan in het Beter­Boom­pje Kerst­bo­men­bos. De duur­za­me bomen mét kluit wor­den na de feest­da­gen terug geplant in het bos. Je kunt de bomen opha­len op zater­dag 11 decem­ber bij Mama Gaia in Haar­lem. Inle­ve­ren kan op zon­dag 9 januari.

Adop­teer een kerstboom
Bij Erwin en Kyra kun je een kerst­boom adop­te­ren. Dat werkt zo: je haalt een boom van hen in huis, die in janu­a­ri wordt terug geplant. Alle bomen zijn bio­lo­gisch gekweekt, zon­der kunst­mest of che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len. Zo’n 80 tot 90% van de bomen over­leeft de her­plant. Het dichtst­bij­zijn­de bome­n­uit­gif­te­punt voor onze regio is Drie­huis, tus­sen 8 en 12 decem­ber 2021. Bekijk de web­si­te van Adop­teer een kerst­boom.

Ver­sier je kamer-of tuinplant
Geen kerst­boom, da’s pas echt duur­zaam. Hang slin­gers in je Mon­ste­ra, dra­peer lamp­jes over je yuc­ca en leg een kerst­bal op je cac­tus. Tadaaa! En dat kan bui­ten natuur­lijk ook. De boom in je tuin, een buxus­haag of je hor­ten­sia: lamp­jes erin en Kerst­mis kan begin­nen. Scheelt ook heel veel den­nen­naal­den stofzuigen!

Geniet van de boom op de Gro­te Markt
Spaar­ne­lan­den plaatste ook dit jaar een kerst­boom op de Gro­te Markt. De boom is onge­veer 17 meter hoog en komt uit Osna­brück. Daar stond ‘ie in een par­ti­cu­lie­re tuin en werd hij op ver­zoek van de bewo­ner gekapt. De indruk­wek­ken­de groe­ne reus is nog te bewon­de­ren tot 30 december.

Kerstbomen­ac­tie Spaarnelanden
Ook dit jaar orga­ni­se­ren de gemeen­te Haar­lem, de gemeen­te Zand­voort en Spaar­ne­lan­den eind decem­ber en begin janu­a­ri een kerst­bo­me­nin­za­mel­ac­tie. Inwo­ners kun­nen kerst­bo­men bren­gen op diver­se loca­ties, kin­de­ren tot en met 15 jaar krij­gen boven­dien een loot­je en €0,50 cent (dit ver­schilt per gemeen­te). Lees meer over de kerst­bo­men­ac­tie 2021.

Dit vind je vast ook leuk: