Tips voor een heer­lij­ke staycation

In een groot deel van het land is de zomer­va­kan­tie begon­nen en de zomer is natuur­lijk een ide­aal moment om erop uit te gaan. Daar­voor hoef je per se af te rei­zen naar ver­re oor­den: de bes­te vakan­ties vier je gewoon thuis. Bij­voor­beeld met deze tips voor een heer­lij­ke staycation:

Wat is een staycation?

Een stay­ca­ti­on is een vakan­tie voor thuis­blij­vers. Het woord komt van het Engel­se ‘vaca­ti­on’, wat vakan­tie bete­kent en ‘stay’ van blij­ven. Op inter­net kom je de vol­gen­de omschrij­ving tegen:
Het woord stay­ca­ti­on is in 2003 bedacht door de Cana­de­se komiek Brent Butt en is een samen­trek­king van “stay-at-home” en “vaca­ti­on”.
Als je kiest voor een thuis­va­kan­tie deze zomer, ben je vrij van je werk en vier je vakan­tie in eigen huis. Een groot nadeel van een stay­ca­ti­on is dat je niet los­komt van de dage­lijk­se rou­ti­ne. Het is dan ook belang­rijk om jezelf zoveel moge­lijk vrij te spe­len van ver­plich­tin­gen om een écht vakan­tie­ge­voel te ervaren.
De laat­ste jaren zijn stay­ca­ti­ons steeds popu­lair­der gewor­den en dat is niet gek, er zit­ten veel voor­de­len aan thuis­blij­ven in de zomer:

 • Je bespaart geld, veel geld. In de zomer­va­kan­tie betaal je vaak de hoofd­prijs voor vlieg­tic­kets, accom­mo­da­ties en huurauto’s. Als je thuis­blijft, heb je al deze kos­ten dus niet.
 • Je hoeft geen die­ren- en plan­ten­op­pas te rege­len voor huis­die­ren, post, tuin en/balkon.
 • Het scheelt inpak- en reis­stress. Je hoeft immers geen kof­fers te pak­ken of vlieg­tui­gen te halen. Relax!
 • Het is com­for­ta­bel. Op een lucht­bed sla­pen in een klei­ne tent of ’s mor­gens wak­ker wor­den in je eigen bed? Luxe en com­fort vind je ook thuis.
 • De natuur wordt er blij van. Door niet op vakan­tie te gaan, draag je bij aan een gezon­der mili­eu, het scheelt name­lijk veel uit­laat­gas­sen en CO2-uit­stoot. Beter voor het milieu.
 • Je hebt alle tijd om eigen land en je woon­om­ge­ving beter te leren ken­nen. Mis­schien is er een speel­tuin of kas­teel dat je altijd al wil­de bezoe­ken? Er valt zoveel te ont­dek­ken in Nederland!

Tips voor thuisblijvers

Voor een ont­span­nen stay­ca­ti­on moet je zelf een beet­je moei­te doen. Want als je thuis­blijft deze zomer, dan wil je natuur­lijk wél genie­ten van een ultiem vakan­tie­ge­voel. Het belang­rijk­ste is dat je je dage­lijk­se patro­nen door­breekt en alles net even anders doet dan nor­maal. Bij­voor­beeld met deze tips:

 • Bereid je stay­ca­ti­on voor als­of je echt op vakan­tie gaat. Zet een auto­ma­tisch ant­woord aan voor men­sen die je mai­len. “Ik ben op vakan­tie t/m…”, zet alle noti­fi­ca­ties op de tele­foon uit en pro­beer je mail­box tus­sen­door niet te checken.
 • Zeg tegen ieder­een dat je op vakan­tie bent en ver­heug je erop.
 • Regel een huis­houd­ster die je huis schoon­maakt in de weken dat je ‘op vakan­tie’ bent.
 • Laat bood­schap­pen thuis­be­zor­gen of ga bood­schap­pen doen in een ande­re supermarkt.
 • Laat de was lig­gen, was alleen het hoog­no­di­ge of ga voor de lol eens was­sen bij een was­se­ret­te in de buurt. Instant vakantiegevoel!
 • Kook zo wei­nig moge­lijk. Leg wat vlees op de BBQ en maak er een fris­se sala­de bij, ont­dek een nieuw res­tau­rant­je in de buurt of laat eten thuisbezorgen.
 • Als je kookt, maak dan eens iets anders dan nor­maal. Bij­voor­beeld een gerecht uit je favo­rie­te vakan­tie­land. Dek de tafel in stijl, zet een Mexi­caans muziek­jes op en voilà; het is echt vakantie.
 • Trek elke dag je biki­ni of zwem­broek aan. Ook al blijf je gewoon lezen in een tuin­stoel of ga je bood­schap­pen doen.
 • Zet muziek met strand- en zee gelui­den op en droom lek­ker weg.
 • Orga­ni­seer je eigen cocktailfeestje.
 • Maak de tuin vakan­tie­proef. Zet lek­ke­re loun­ge­stoe­len neer, hang een hang­mat op, klap de para­sol uit en schenk een lek­ker drank­je voor jezelf in.
 • Breng je kin­de­ren uit loge­ren en maak er samen een ultiem relax-week­end van.
 • Koop een berg tijd­schrif­ten of leen een sta­pel boe­ken in de bibli­o­theek en ga elke dag lek­ker lezen.
 • Boek een massage.
 • Ont­dek een stad in de buurt.
 • Zet alle plan­ten bui­ten en ga er zelf tus­sen zitten.
 • Maak een hotel­ont­bijt, inclu­sief fruit, crois­sants en ande­re lek­ker dingen.

To do-tips in de buitenlucht

In en rond­om Haar­lem zijn er genoeg leu­ke acti­vi­tei­ten in de bui­ten­lucht te doen deze zomer! Wat dacht je bij­voor­beeld van:

 • Een uit­ge­brei­de pick­nick in een stad­park. Met of zon­der vrien­den (want die den­ken natuur­lijk dat je op vakan­tie bent).
 • Een fiets­tocht door eigen pro­vin­cie. Stip­pel een mooie rou­te uit en bekijk je omge­ving eens van­af de fiets. Strijk voor­al ook lek­ker neer op een ter­ras­je onderweg.
 • Huur een dag een oude auto en ga daar mee toe­ren door de omgeving.
 • Reser­veer een fluis­ter­boot­je en vaar rond op de Haar­lem­se grachten.
 • Ga op zoek naar een pluk­tuin in de buurt en ver­ras jezelf of iemand anders met een bos ver­se bloemen.
 • Een dag­je aan zee. Eten en drin­ken mee, lek­ker fiet­sen door de dui­nen en geniet de hele dag van het strand in Bloe­men­daal of Zandvoort.
 • Bezoek een fes­ti­val of eve­ne­ment. Van 17 t/m 20 juli vin­den de Park­ses­sies in Haar­lem weer plaats, eind juli bezoek je Zand­voort voor Pri­de at the Beach en begin augus­tus viert Haar­lem Culi­nair haar 25e edi­tie. Kijk voor meer info over events in Haar­lem op: www.visithaarlem.com
 • Kam­peer een nacht­je op een cam­ping in de buurt, bij­voor­beeld De Lakens. Of zet je tent op in eigen ach­ter­tuin: een waar feest voor kinderen.

Heb jij tips voor de ultie­me vakan­tie in eigen huis? We horen graag van je. Meer info vind je op: www.natuurinjestad.nl.

Fij­ne staycation!