Anno 2022 tui­nie­ren we natuur­lijk alle­maal zoveel moge­lijk insect­vrien­de­lijk. De enkel­bloe­mi­ge soor­ten, zoals stok­roos, heb­ben de fri­vo­le dub­bel­bloe­mi­ge bij­na vol­le­dig ver­van­gen. Niet omdat we die alle­maal zoveel mooi­er vin­den, maar omdat die zoveel beter zijn voor de insec­ten. Onze tui­nen wor­den vol­le­dig aan­ge­past aan wat de bij­en het pret­tigst vin­den. En terecht!

Vij­ver aan­leg­gen in de stad
Waar niet ieder­een bij stil­staat, is dat insec­ten ook water nodig heb­ben. Voor­al vlin­ders hou­den het niet lang vol als er geen water beschik­baar is. Een vij­ver is natuur­lijk ont­zet­tend leuk om te heb­ben, maar mid­den in de stad niet altijd uit­voer­baar. Als je wat meer ruim­te en een ste­vi­ge vloer hebt, dan kan een half wijn­vat een hele leu­ke oplos­sing zijn. Schoon­spoe­len, water erin, liefst ook een pom­pje aan­slui­ten en klaar is je vij­ver. Gega­ran­deerd zit­ten bin­nen een uur een aan­tal vogels – de dui­ven het eerst – in de aan­slag om van­af de rand van het mini­vij­ver­tje wat te drinken.

Oplos­sing: vogeldrinkschaal
Maar insec­ten heb­ben niets aan zo’n voor hun onneem­ba­re water­plas. Voor hun is een vogel­drink­schaal een veel bete­re oplos­sing. Leg er voor­al wat steen­tjes in, dan kun­nen de insec­ten daar­op zit­ten en van het water genie­ten. Als je de steen­tjes aan de rand legt, kun­nen de vogels ook nog steeds een bad nemen. In zo’n klei­ne schaal wordt het water snel warm en vies. Gooi het water met regel­maat bij de plan­ten en doe dan schoon water in de schaal.

Op een war­me dag kan je van­af een afstand­je kij­ken hoe een vogel heer­lijk een bad neemt. En soms komt de buur­kat ook even een slok­je nemen.

Over Ruby
Ruby woont in de bin­nen­stad van Haar­lem in één van de groen­ste straat­jes. Op Natuur in je Stad deelt Ruby haar tips, tricks en bele­ve­nis­sen van haar en haar buurt­be­wo­ners over tui­nie­ren in de stad.