Groen moet je doen, of je nou beschikt over een tuin van for­maat stads­park of trot­se eige­naar bent van een gevel­tuin­tje of solo bloem­bak. Natuur in je Stad helpt je een hand­je met de serie Tui­nie­ren voor Dum­mies. In les 1: het ver­schil tus­sen vas­te plan­ten en een­ja­ri­ge exemplaren.

Wan­neer je je ver­diept in tui­nie­ren, vliegt het jar­gon je om de oren. Niet echt bevor­der­lijk voor het enthou­si­as­me van de begin­nen­de groen­min­naar. Geluk­kig is het alle­maal niet zo ingewikkeld.

Wat is een vas­te plant?
Een vas­te plant plant je één keer, deze bloeit ver­vol­gens ieder jaar. Han­dig als je niet elke jaar nieu­we plan­ten wilt aan­schaf­fen. We noe­men ze ook wel over­blij­ven­de of meer­ja­ri­ge plan­ten. Som­mi­ge vas­te plan­ten zijn boven­dien win­ter­hard: ze weer­staan de win­ter, ook al lij­ken in de herfst het lood­je te leg­gen. De bla­de­ren ster­ven dan af en de wor­tels gaan in die­pe win­ter­slaap. In het voor­jaar maken deze plan­ten een come­back met fris nieuw blad. Lupi­ne, rid­der­spoor, ooi­e­vaars­bek pioen­roos en Hosta zijn hier voor­beel­den van. Vas­te plan­ten die niet goed tegen de kou kun­nen, zet je in kui­pen of pot­ten. Die migreer je in de late herfst naar je ser­re of schuur, om ze in de len­te weer bui­ten te zet­ten. Fuchsia’s, citrus­plan­ten en ole­an­der zijn kuipplanten.

Wat is een een­ja­ri­ge plant?
Deze vraag is een stuk sim­pe­ler te beant­woor­den. Een­ja­ri­ge plan­ten maken in één jaar een levens­cy­clus door en ster­ven daar­na af. Ze bloei­en dan ook groots en mee­sle­pend in de zomer, waar­mee ze jouw ter­ras in geu­ren en kleu­ren zet­ten. Som­mi­ge een­ja­ri­gen kun­nen tegen een stoot­je en kun je al vroeg in het voor­jaar plan­ten. Denk dan aan Oost-Indi­sche kers en de koren­bloem. In mei of juni kun je de wat gevoe­li­ger plan­ten­ty­pes in de grond zet­ten, zoals cos­mea, klap­ro­zen, zon­ne­bloe­men en zinnia’s.

Vas­te plan­ten of eenjarigen?
Voor een mooi effect mix je vas­te en een­ja­ri­ge plan­ten in jouw tuin. De vas­te plan­ten zijn lek­ker stea­dy en de een­ja­ri­gen geven een ver­ras­send en kleur­rijk effect in die maan­den waar­in jij ook veel bui­ten bent. Zoals wel vaker is balans hier dus het tover­woord. Check daar­bij ook of jouw toe­kom­sti­ge groe­ne hel­den geschikt zijn voor jouw bui­ten­plaats (zon­ni­ge of niet, type grond etc.).

Vra­gen?
Heb jij een tui­nier­vraag? We horen ‘m graag en schrij­ven er dan een arti­kel over. Volg ons ook op onze soci­als voor nog meer leu­ke groenweetjes.