Zon­dag 13 okto­ber j.l. stond Natuur in je stad op het Herf­ste­ve­ne­ment in Haar­lem dat werd geor­ga­ni­seerd door NME.

Naast veel infor­ma­tie over de nieu­we web­si­te, kon­den bezoe­kers pot­jes honing kopen en meer te weten komen over wat nou pre­cies bio­di­ver­si­teit is.

Prijs­vraag
Daar­naast had­den we een leu­ke prijs­vraag, bezoe­kers kon­den raden hoe oud de boom­stam was die er lag. De meest uit­een­lo­pen­de ant­woor­den wer­den gege­ven. Het goe­de ant­woord was 169 rin­gen. De win­naars van de prijs­vraag heb­ben inmid­dels bericht gehad. In totaal heb­ben 4 huis­hou­dens een nest­kas­je voor mezen gewonnen.

We wen­sen jul­lie veel ple­zier met jul­lie gewon­nen nestkastjes!