Unie­ke natuur aan Haar­lem­se ring­vaart door eco­lo­gisch beheer

Tus­sen de Poel­pol­der en de ring­vaart van Haar­lem, ligt het gebied­je Vijf­hui­zer­mo­len. Het gebied is één van de top­lo­ca­ties in Haar­lem voor plan­ten met veen­mos­riet­land. Door ont­gin­ning en ver­ve­ning is veel veen­mos­riet­land ver­dwe­nen in Neder­land. Langs de Ring­vaart in Haar­lem is dit unie­ke natuur­ge­bied met heel veel bij­zon­de­re plan­ten, mos­sen en die­ren nog te bewon­de­ren. Om dit zo te hou­den beheert Spaar­ne­lan­den met Natuur­lij­ke Zaken in opdracht van de gemeen­te Haar­lem dit gebied op een spe­ci­a­le manier.

Eco­lo­gisch beheer
Om dit unie­ke natuur­ge­bied in stand te hou­den, is eco­lo­gisch beheer nodig. Dat bete­kent dat het ter­rein in de herfst (rond sep­tem­ber) wordt gemaaid en ver­vol­gens wordt het maai­sel afge­voerd. Door­dat het ter­rein zo nat is en delen ook nog drij­ven, vraagt het maai­en om spe­ci­a­lis­tisch en licht mate­ri­aal en ken­nis. Als het ter­rein niet meer jaar­lijks gemaaid wordt, dan treedt ver­rui­ging op en groeit het gebied dicht met bomen. Eco­lo­gisch beheer is de eni­ge manier om de bij­zon­de­re natuur in de Vijf­hui­zer­pol­der te behou­den en te versterken.

Gro­te rijk­dom aan soor­ten plan­ten en mossen
Het gebied bestaat uit ver­schil­len­de hoge­re en lage­re delen . Daar­door is de soor­ten­rijk­dom van plan­ten en mos­sen erg hoog en zijn er ook voor Neder­land zeer zeld­za­me soor­ten te vin­den. Zo vindt je hier nog glan­zend veen­mos, een bont gekleur­de veen­mos­soort met een rode tint. En stomp boog­s­ter­ren­mos, een soort die je vaak vindt in gebie­den die door de mens met rust gela­ten wor­den. Bei­de soor­ten zijn vrij zeld­zaam in Neder­land en het glan­zend Veen­mos staat op de Rode Lijst. Ver­der zijn er mos­soor­ten aan­we­zig als gewoon haak­mos en moe­ras­bui­del­mos. Het haak­mos domi­neert op de delen die in con­tact staan met het grond­wa­ter en het moe­ras­bui­del­mos is een soort van nat­te en voch­ti­ge bodems. In het gebied komen soor­ten als veen­reuk­gras, riet­or­chis, moe­ras­la­thy­rus, dot­ter­bloem, gro­te rate­laar, ech­te koe­koeks­bloem, moe­ras­rol­kla­ver, moe­ras­kar­tel­blad en kam­va­ren nu rij­ke­lijk voor.

Leef­ge­bied van de Sint Jans­vlin­der en moerasvogels
Sinds een aan­tal jaar vliegt er ook mas­saal Sint Jans­vlin­der. Deze nacht­vlin­der is juist over­dag actief en komt af op moe­ras­rol­kla­ver, waar ze haar eitjes op afzet. Nec­tar­plan­ten zijn vol­op aan­we­zig, dus er is voed­sel genoeg. Het is bij­zon­der dat op het klei­ne ter­rein ook aar­dig wat moe­ras­vo­gels broe­den. Het is ook niet uit te slui­ten dat er bij­voor­beeld de bij­zon­de­re water­spits­muis voor­komt. Dit is een zeld­za­me mui­zen­soort die sterk aan water gebon­den is. Wat noor­de­lij­ker is een paar jaar gele­den een ring­slang gezien. Kort­om, Vijf­hui­zer­mo­len mag dan wel klein zijn, maar wel een belang­rijk eco­lo­gisch gebied in Haarlem.

Door |2022-10-10T13:09:00+02:0010 oktober 2022|Nieuws, Verdieping, In beeld, Wat wij doen|0 Reacties

Geef een reactie

Ga naar de bovenkant