De herfst is een per­fect moment om zelf een vogel­huis­je of nest­kast­je te maken. Daar­naast is het een leu­ke én edu­ca­tie­ve acti­vi­teit om samen met je (klein)kinderen te doen. Wat heb­ben jul­lie nodig + een con­creet stap­pen­plan: je leest het op www.natuurinjestad.nl!

Waar­om de herfst?
Nu de herfst is aan­ge­bro­ken, is het tijd om de vogel­huis­jes wat extra aan­dacht te geven. Het najaar is hier­voor een heel geschikt moment omdat vogels, die in Neder­land blij­ven, in de win­ter graag gebruik maken van een nest­kast­je om zich te bescher­men tegen de kou. Vogels vin­den het fijn als ‘hun’ huis­je lek­ker schoon is. Ze zul­len dan ook dank­baar gebruik maken van jul­lie zelf­ge­maak­te vogelhuisje!
Heb je al nest­kast­jes han­gen? Dan geef je die in het najaar een flin­ke schoon­maak­beurt, zodat de nieu­we bewo­ners een fris­se start maken. Hoe doe je dat?

Schoon­maak­beurt in het najaar:

 • Gebruik geen schoon­maak­mid­de­len om het kast­je schoon te maken. Dit is niet goed voor het hout of voor de vogels.
 • Giet heet water over de bui­ten­kant van het huis­je. Dit helpt onge­dier­te als vlooi­en en ande­re insec­ten te verwijderen.
 • Ligt er nog een bestaand nest in het huis­je? Ver­wij­der deze dan voorzichtig.
 • Giet nu heet water in de nest­kast zelf en bor­stel hem uit met bij­voor­beeld een oude afwasborstel.
 • Laat het huis­je nu goed drogen.
 • Con­tro­leer of alle beves­ti­gings­ma­te­ri­a­len nog goed vast zitten.
 • Hang het kast­je ver­vol­gens weer op zijn plek.

Tip!
Is er al een tijd­je geen gebruik meer gemaakt van het nest­kast­je? Dan kan het zijn dat hij moet ver­hui­zen naar een ande­re plek. Op inter­net vind je vol­op tips, bij­voor­beeld op de web­si­te van de Vogel­be­scher­ming. Houd er voor­al reke­ning mee dat de kast­jes op een rus­ti­ge plek han­gen, niet in de vol­le zon en met een gemak­ke­lij­ke aan­vlieg­rou­te voor de vogels.

DIY: nest­kast­je maken
Het aller­leukst is het natuur­lijk om zelf een vogel­huis­je te maken en op te han­gen. Hier­on­der vind je een han­dig stap­pen­plan, waar­mee je ‑voor je het weet- een eigen nest­kast­je hebt gebouwd. Dit huis­je is erg geschikt voor de kool­mees en pimpelmees.
Gebruik zoveel moge­lijk natuur­lij­ke mate­ri­a­len, zoals onbe­werkt hout. Het hout moet min­stens 1,5 cm dik zijn. Zorg ervoor dat alle plank­jes dezelf­de dik­te heb­ben. Je koopt het o.a. bij de bouw­markt, waar je de plank­jes vaak ook al op maat kunt laten zagen. Handig!

Wat heb je nodig?

 • 1x hou­ten plank­je voor de dek­sel: 25cm x 18cm
 • 1x hou­ten plank­je voor de ach­ter­wand: 28cm x 11cm
 • 1x hou­ten plank­je voor de voor­wand: 28cm x 11cm
 • 2x hou­ten plank­jes voor de zij­wan­den: 28cm x 17cm
 • Bodem van hout: 11cm x 13,4cm
 • 2x hou­ten balk­jes voor ver­gren­de­ling: 11cm x 2cm
 • Spij­kers
 • Hamer
 • Hout­lijm
 • Zaag
 • Gaten­zaag
 • Vijl

Stap­pen­plan
Zorg ervoor dat alle plank­jes op de goe­de maat zijn. Let op: de plank­jes voor de voor‑, ach­ter- en zij­kan­ten die­nen schuin te wor­den afge­zaagd, zodat ze goed in elkaar passen.
De 2x klei­ne balk­jes gebruik je ter ver­ste­vi­ging aan de bin­nen­kant van het kast­je, tus­sen de zij­wan­den en de bodem.
Zet het huis­je in elkaar met lijm en spijkers.
Con­tro­leer of alles ste­vig vast zit.
Ver­vol­gens boor je een gat in de voor­kant. Voor een kool­mees is dit een gat van 32mm en voor de pim­pel­mees 28mm.
Vijl de scher­pe rand­jes goed weg en let erop dat er geen spij­kers uit­ste­ken aan de bin­nen- of bui­ten­kant van het huisje.
Laat de lijm goed dro­gen en voilà: klaar is je zelf­ge­maak­te vogelhuisje.
Op deze web­si­te vind je de teke­nin­gen van dit huisje.
Extra vro­lijk: Laat het vogel­huis­je beschil­de­ren en ver­sie­ren door je (klein)kinderen!

Deel je resultaat
En, is jul­lie vogel­huis­je mooi geworden?
Deel je foto’s op de soci­al media van Natuur in je stad. Op onze web­si­te lees je alles over de natuur in en rond­om Haar­lem. Tips zijn altijd wel­kom -> natuurinjestad@spaarnelanden.nl

Veel knut­sel­ple­zier!

Maak je eigen vogelhuisje