Een groen dak staat niet alleen aan­trek­ke­lijk, het is ook kli­maat­be­sten­dig. Heb jij er wel eens over nage­dacht om je dak te ver­groe­nen? De gemeen­te Haar­lem heeft er sub­si­die voor, dus dit is mis­schien wel een heel goed moment om de droom in daad om te zetten.

Wat is een groen dak?
Een groen dak, of zoals som­mi­ge men­sen schrij­ven: groen­dak, is een dak bedekt met plant­jes. Vaak met sedum, een vet­plant. Omdat de plant ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men heeft, lij­ken het alle­maal ver­schil­len­de plant­jes. Sedum kleurt boven­dien met de sei­zoe­nen mee, dus het wordt nooit saai. Naast sedum kun je een dak ook beplan­ten met krui­di­ge plan­ten en gras­sen. Een groen dak geeft hoe dan ook een berg kleur en uit­stra­ling aan een door­snee dak.

Wat is het voor­deel van groe­ne daken?
Naast het leu­ke uit­zicht, hel­pen groe­ne daken ook in de strijd tegen kli­maat­ver­an­de­ring. Ze zijn goed voor de bio­di­ver­si­teit, want de bij­en zijn fan. Ook van­gen groe­ne daken hevi­ge regen­bui­en op en ver­min­de­ren ze hit­te in de stad. Door de ver­ste­ning kan in het de stad name­lijk op war­me dagen wel 7 gra­den war­mer wor­den dan erbui­ten. Een groen dak zorgt dus ook voor natuur­lij­ke verkoeling.

Sub­si­die voor groe­ne daken in Haarlem
Ook de gemeen­te Haar­lem ziet het nut in van groe­ne daken en heeft voor 2022 €100.000 gere­ser­veerd voor dit doel. Als eige­naar van een pand kunt je sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak van mini­maal 20 m². Dit kan ook als VvE, als stich­ting, onder­ne­mer en ver­e­ni­ging. Lees alle voor­waar­den op de web­si­te van de gemeen­te Haar­lem, voor­dat je aan de slag gaat met de aan­vraag én met het dak.

Duur­zaam­heids­le­ning Haarlem
Naast sub­si­die voor groe­ne daken kun je voor ande­re ener­gie­be­spa­ren­de of kli­maat­vrien­de­lij­ke ingre­pen een lening afslui­ten met een lage ren­te. Dit heet de Duur­zaam­heids­le­ning. De voor­waar­den hier­voor zijn gun­sti­ger dan bij ande­re lenin­gen, maar houd wel in gedach­ten: geld lenen kost geld. Lees meer over de Duur­zaam­heids­le­ning.

Dit vind je vast ook leuk