Heb jij ze al, len­te­krie­bels? De eer­ste zon­ne­stra­len kun­nen zomaar zor­gen voor jeu­ken­de groe­ne vin­gers en een drang om de tuin of het bal­kon te lijf te gaan. Voor­al doen! Maar dan wel het liefst met inheem­se plan­ten. En dit is waarom.

Om bij het begin te begin­nen: inheem­se plan­ten zijn goed voor de bio­di­ver­si­teit. Die term kom je hier vaker tegen. De uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen (WUR) omschrijft het als: “Het totaal­pak­ket aan leven­de orga­nis­men en sys­te­men – en de inter­ac­ties daar­tus­sen.” Een heel sys­teem dus, waar­bij die­ren en plan­ten op elkaar afge­stemd zijn. Als dat onder­lin­ge sys­teem in de war raakt, heeft dat pit­ti­ge gevol­gen. Zo zijn er steeds min­der bij­en, door onder ande­re het gebruik van pes­ti­ci­den. Dat bete­kent ook min­der bestui­ving van plan­ten en dus min­der plan­ten. Met alle gevol­gen van dien.

Help loka­le ecosysteem
Op ieder pot­je past een dek­sel­tje en bij iede­re plant past een insect. Ofte­wel: insec­ten en vogels die van natu­re in jouw omge­ving voor­ko­men, zijn afge­steld op plan­ten waar­voor dat ook geldt. Wil je jouw loka­le eco­sys­teem hel­pen, plant dan plan­ten die daar­bin­nen pas­sen. Dat noe­men we inheem­se plan­ten. Ze zijn gewend aan Neder­land­se weer­om­stan­dig­he­den en wil­len niet boven­ma­tig veel water. En ze zijn dus bes­te vrien­den met loka­le beest­jes. En kies je daar­naast voor bio­lo­gisch gekweek­te plan­ten, dan maak je de natuur hele­maal blij.

Inheem­se plan­ten in Nederland
Plan­ten die inheems zijn in Neder­land, heb­ben de mooi­ste namen. Een klei­ne selectie:

 • Dag­koe­koeks­bloem
 • Dui­zend­blad
 • Ege­lan­tier
 • Gewo­ne agrimonie
 • Gewo­ne Brunel
 • Gro­te Kattenstaart
 • Konin­gin­nekruid
 • Krui­pend zenegroen
 • Rode Kor­noel­je
 • Slan­gen­kruid
 • Slee­doorn
 • Spor­ke­hout
 • Wil­de Kardinaalsmuts

Goog­le of het tuin­cen­trum kun­nen je hel­pen bij het kie­zen van de juis­te plan­ten, die pas­sen bij de lig­ging van jouw tuin of bal­kon. Ook onli­ne kun je inheem­se plan­ten bestel­len, bij Sprinklr bij­voor­beeld. Bedenk wel dat deze plan­ten door­gaans wat min­der uit­bun­dig bloei­en dan aller­lei tro­pi­sche botanica.

 Car­na­vals­meng­sels of inheem­se bloemen?
Wil je van je tuin of bal­kon een gro­te bloe­men­zee maken, zaai dan zaden­meng­sels. Vaak zijn dit uit­bun­dig bloei­en­de, fel­ge­kleur­de bloe­men. Cri­ti­ci noe­men deze meng­sels dan ook car­na­vals­meng­sels: staat leuk, maar zijn vaak uit­heems en doen dus niet veel voor de bio­di­ver­si­teit. Kies dan lie­ver voor inheem­se bloe­men­meng­sels, zoals onder ande­re van Cruydt-Hoeck

Adop­teer een bloembak
Wil je ook dol­graag tui­nie­ren, maar woon je drie­hoog ach­ter? Bij Spaar­ne­lan­den kun je een bloem­bak adop­te­ren, die mag je zelf inzaai­en en onder­hou­den. Zo vraag je de bloem­bak aan. Voor vra­gen over de bloem­bak­ken of over (inheem­se) plan­ten neem je con­tact op met ons.