Uit­ge­bloei­de bloe­men, kale tak­ken of brui­ne bla­de­ren: het is win­ter in de tuin. En hoe­wel dit sei­zoen een rust­pe­ri­o­de is voor tuin­plan­ten, kun je toch wat voor ze doen. Vijf tuin­tips voor de kou­de maanden.

Tij­dens de kou­de maan­den is je tuin in win­ter­slaap. De mees­te plan­ten zijn uit­ge­bloeid en laden zich op voor de len­te, waar­in alles weer uit­loopt. Jeu­ken je han­den om toch aan de slag te gaan? Dit kun je nu doen — of juist laten.

  1. Laat uit­ge­bloei­de bloe­men staan

De uit­ge­bloei­de bloe­men van je vas­te plan­ten, zoals de hor­ten­sia, ver­lie­zen lang­zaam hun glans. De bloe­men wor­den bruin, waar­door veel men­sen ze aan het ein­de van de herfst afknip­pen. Dat kun je beter niet doen. De uit­ge­bloei­de bloe­men bescher­men de nieu­we knop­pen name­lijk tegen de vorst. Lek­ker laten zit­ten dus en pas na de win­ter met de snoei­schaar aan de slag. Wat ons brengt bij tip 2.

  1. Zet snoei­en in de agen­da voor maart

Veel vas­te plan­ten ster­ven in de herfst af, althans boven de grond. Groen fris blad wordt geel en slap of ver­an­dert in brui­ne, dor­re bla­de­ren. Soms ver­lie­zen de plan­ten zelfs al hun blad. Geen paniek! Onder de grond leeft de plant gewoon door en spaart daar al zijn krach­ten om in het voor­jaar weer uit te lopen. Laat het ver­dor­de blad dus zit­ten en snoei de plant pas terug in de len­te. De ver­ga­ne bla­de­ren kun je dan voor­zich­tig weg­ha­len. Zo bescha­dig je nieuw, fris blad niet.

  1. Bescherm pot­plan­ten bij stren­ge vorst

Het komt niet meer zo vaak voor, stren­ge vorst. Maar wordt het wel voor­speld, bescherm je plan­ten dan. Met name pot­plan­ten heb­ben het dan name­lijk zwaar, omdat de wor­tels wei­nig iso­la­tie heb­ben. Pak de pot­ten in met nop­pen­fo­lie of vlies­doek, met stro kun je de aar­de nog een extra bescher­mings­laag­je geven. Bij lan­ge, stren­ge vorst ver­huis je de plan­ten beter tij­de­lijk naar de schuur. Tro­pi­sche pot­plan­ten kun je laten over­win­te­ren in een ser­re of kas, want die zijn niet bestand tegen win­ter­se kou.

  1. Laat bla­de­ren liggen

Het herfst­blad hangt na een flin­ke storm niet meer aan de bomen, maar ligt in je tuin. Hark het blad van het gras, zo de bor­der in. Daar zorgt het voor een iso­la­tie­laag­je voor de plan­ten en voor een win­ter­huis­je voor bij­voor­beeld egels . Insec­ten zijn ook dol op de dode blaad­jes: ze eten ze op en maken er gra­tis com­post van. Die insec­ten zijn ver­vol­gens weer voed­sel voor aller­lei vogels, die in de win­ter flink moe­ten door­eten om op gewicht te blijven.

  1. Koop winterbloeiers

Vind je de win­ter­se tuin toch wat te kaal? Koop dan wat plan­ten die juist nu bloei­en. Came­lia bij­voor­beeld trak­teert je in de win­ter op indruk­wek­ken­de bloe­men in het wit, roze en rood. Ook behoudt de plant zijn glan­zen­de groe­ne blaad­jes. Ande­re voor­beel­den van win­ter­bloei­ers zijn de win­ter­vi­ool, Hel­le­borus en de win­ter­jas­mijn. Ze geven kleur aan je tuin en ter­ras tij­dens de kou­de maan­den, om in de len­te het stok­je door te geven aan de rest van de planten.