Zoals je eer­der kon lezen op Natuur in je Stad is de herfst een per­fect moment om een vogel­huis­je op te han­gen. Waar houd je reke­ning mee bij het ophan­gen van een nest­kast­je in de tuin of op je bal­kon? Prak­ti­sche tips voor de bes­te plek­ken, lees je op www.natuurinjestad.nl!

Vogel­huis­je in de tuin
Een vogel­huis­je in de tuin of op je bal­kon zorgt ervoor dat vogels zich er wel­kom voe­len. In de herfst zoe­ken veel vogels naar een geschik­te plek om hun nest te bou­wen in het voor­jaar. Hang dus gerust nest­kast­jes op in het najaar. In de herfst en win­ter komen vogels name­lijk alvast ‘wen­nen’ aan hun nieu­we onder­ko­men. Om, als het bevalt, er in het voor­jaar hun nest­jes te bouwen.

Tips voor de plek
Zelf een vogel­huis­je maken is niet zo las­tig als je denkt, maar je kunt natuur­lijk ook een kant en klaar huis­je kopen bij het tuin­cen­trum of de bouw­markt. Het aller­be­lang­rijk­ste is een goe­de plek om je vogel­huis­je op te han­gen. Want je wilt natuur­lijk wel dat er ook gebruik van wordt gemaakt!

Vier prak­ti­sche tips:

 1. Rus­tig plekje

Vogels zijn gek op een beet­je rust en pri­va­cy. Zoek dus een rus­tig plek­je voor het (zelf­ge­maak­te) vogel­huis­je. Het liefst beschut tegen regen en har­de wind. Hang het vogel­huis­je ook niet in de vol­le zon, de kast wordt dan te warm. Een plek op het zui­den kun je dan ook beter ver­mij­den. De ope­ning op het noord­oos­ten of zuid­oos­ten is fijn voor de beschut­ting en de aan­vlieg­rou­te van de vogels.

 1. Hoog­te

Hang een vogel­huis­je niet te dicht bij de grond. Houd reke­ning met 1,5 tot twee meter boven de grond: een vei­li­ge afstand voor kat­ten. Zorg er ook voor dat het vogel­huis­je ste­vig hangt, om te voor­ko­men dat het wie­belt als het bij­voor­beeld hard waait.

 1. Aan­vlieg­rou­te

Het is fijn voor de vogels als ze het vogel­huis­je gemak­ke­lijk kun­nen berei­ken. Een goe­de aan­vlieg­rou­te, zon­der tak­ken, bla­de­ren of ande­re obsta­kels voor de ingang, is dan ook belang­rijk. De aan­vlieg­rou­te moet zo vrij moge­lijk zijn.

 1. Omge­ving

Is er genoeg voed­sel te vin­den in jouw tuin of op het bal­kon? Vogels hou­den ervan als er rond­om ‘hun’ huis­je vol­doen­de eten te vin­den is. Denk aan insec­ten, rup­sen en zaden. Ook is het fijn als er gro­te strui­ken of bomen in de buurt zijn, zeker als ze hun klein­tjes leren vlie­gen in het voor­jaar: een beschut­te plek om in alle rust te oefenen.

Alge­me­ne tips

Naast de plek voor het vogel­huis­je zijn er nog een aan­tal ande­re din­gen waar je reke­ning mee moet hou­den, als je wilt dat er vol­op gebruik wordt gemaakt van de nest­kast. Een paar alge­me­ne tips:

 • Elke vogel heeft zijn eigen wen­sen. Onder­zoek dus eerst wel­ke vogels er bij jou in de tuin voor­ko­men en wel­ke nest­kas­ten bij hen pas­sen. Op de web­si­te van de Vogel­be­scher­ming vind je tips én een han­di­ge tool waar­mee je ont­dekt wel­ke vogels er in jouw post­co­de­ge­bied te vin­den zijn.
 • Een tuin of bal­kon mag best wat rom­me­lig zijn. Vogels vin­den er zo vol­op mate­ri­a­len om hun nest­je mee te bou­wen. Bij­voor­beeld tak­jes, bla­de­ren, mos en soms ook wol en haren van de kat of hond. Laat natuur­lijk afval dus gerust een beet­je rond­slin­ge­ren in de tuin.
 • Zorg er in de win­ter voor dat je tuin of bal­kon een aan­trek­ke­lij­ke plek is voor vogels, Bij­voor­beeld door extra voe­ding, als pinda’s en vet­bol­len, op te hangen.
 • Heb je meer­de­re vogel­huis­jes in de tuin? Hang ze dan niet te dicht bij elkaar. Het ter­ri­to­ri­um van klei­ne vogels is bij­voor­beeld al 15 meter.
 • Maak de nest­kas­ten goed schoon in het najaar. Gebruik daar­bij geen schoon­maak­mid­de­len, maar enkel heet water en een afwasborstel.
 • Heb je een over­kap­ping of per­go­la in de tuin? Dit is een ide­a­le plek voor vogel­huis­jes. Ze han­gen er beschut en zijn beschermd tegen regen, wind en zon.
 • Het aller­leuk­ste van een vogel­huis­je in de tuin of op je bal­kon, is natuur­lijk als je ziet dat er ook gebruik van wordt gemaakt. Als het lukt, kies dan ook voor een plek waar je uit­zicht hebt op jouw vogel­huis­je. Zodat je het gedrag van de vogels goed kunt volgen.

Foto instu­ren
Trost op jouw vogel­huis­je? Stuur je foto + kor­te omschrij­ving naar natuurinjestad@spaarnelanden.nl en we plaat­sen het op onze soci­al media. Post je een foto van jouw huis­je op Inst­agram? Tag ons met @natuurinjestad en we repos­ten jouw foto.

Meer info over vogels, inter­views met actie­ve vrij­wil­li­gers en alles er leeft aan natuur in Haar­lem, vind je op www.natuurinjestad.nl.