Het is zo van­zelf­spre­kend en tege­lij­ker­tijd o zo belang­rijk: riet langs de water­kant. Bepaal­de vogels, plan­ten en insec­ten zou­den er name­lijk niet zijn zon­der riet. We spra­ken met Rein Leguijt van Natuur­lij­ke Zaken over het belang van riet, de roer­domp en vos­sen met watervrees.

In en rond­om Haar­lem behe­ren Natuur­lij­ke Zaken en Spaar­ne­lan­den ver­schil­len­de riet­lan­den. Denk daar­bij aan de Meer­wijk­plas, het Poel­broek­park, de Bin­nen Lie­de, het Romo­len­park en het gebied bij de Vijfhuizermolen.

Riet voor een bete­re biodiversiteit
Waar­om behe­ren jul­lie riet­land eigen­lijk? Rein legt het uit: ‘Dat is echt beter voor de natuur. Als we dat niet doen, ver­an­dert nat riet­land in bos. En nat riet­land is onder ande­re het gebied van riet­vo­gels en bij­zon­de­re plan­ten­soor­ten. Door het riet te behou­den, bevor­de­ren we dus de bio­di­ver­si­teit. Op veel plek­ken zie je daar niets van, maar wel bij de Meer­wijk­plas. We heb­ben er stuk­ken afge­plagd en jon­ge boom­opslag ver­wij­derd. Jaar­lijks maai­en we tus­sen sep­tem­ber en novem­ber met bij­zon­de­re machi­nes. Het is las­tig om echt goed te beheren.’

Haar­lem belang­rijk voor roerdomp
Jong riet en nat riet­land zijn onder ande­re het broed­ge­bied van de roer­domp. Deze riet­vo­gel staat op de rode lijst van bedreig­de vogel­soor­ten en leeft in de Meer­wijk­plas. In het goe­de gezel­schap van de water­ral, de klei­ne kare­kiet en de snor. Deze laat­ste vogel is ove­ri­gens niet ver­noemd naar zijn uiter­lijk, maar naar het snor­ren­de geluid dat hij maakt. Rein: ‘Haar­lem is heel belang­rijk voor de roer­domp, want 1 % van alle roer­dom­pen in Neder­land broedt hier. Dat is echt heel bij­zon­der. De vogel heeft drie kilo­me­ter oever nodig om vol­doen­de voed­sel te vin­den en voor­al ook echt nat riet­land of riet­ei­lan­den in het water. Zo kun­nen vos­sen er niet goed bij. Ondanks dat ze goed kun­nen zwem­men heb­ben ze daar niet altijd zin in.’

Plan­ten­soor­ten en insecten
‘Bij het op peil hou­den van de bio­di­ver­si­teit gaat het om kwa­li­teit én om kwan­ti­teit’, ver­volgt Rein. ‘Dit geldt ook voor plan­ten­soor­ten in riet­lan­den. Ver­dwij­nen ze hier? Dan lopen ze het risi­co uit heel Neder­land te ver­dwij­nen. Het zijn plan­ten die gedij­en bij riet­land, omdat dit niet bemest of ont­wa­terd wordt. Bepaal­de plan­ten­soor­ten heb­ben drij­ven­de riet­lan­den nodig om te kun­nen over­le­ven. In die drij­ven­de bodems zit name­lijk regen­wa­ter opge­sla­gen en dat is min­der voed­sel­rijk dan het water in de plas zelf. Moe­ras­kar­tel­blad, riet­or­chis (een orchi­dee), kam­va­ren en ron­de zon­ne­dauw (een vlees­eten­de plant) zijn daar voor­beel­den van. En waar bij­zon­de­re plan­ten zijn, zijn bij­zon­de­re insec­ten. Zo is het hele sys­teem afhan­ke­lijk van inten­sief beheer.’

Meer weten?
Lees meer over wat Natuur­lij­ke zaken doet. Benieuwd wat Spaar­ne­lan­den alle­maal doet? Je leest het hier en hier.