Het is najaar is vol­op aan de gang en we maken ons lang­zaam­aan klaar voor de win­ter. Voor vogels die in Neder­land blij­ven een behoor­lijk voed­sel­ar­me tijd. Wat kun je doen voor vogels in de kou­de win­ter­maan­den? De bes­te tips lees je op Natuur in je Stad!

Vogels in de winter
Zoals je eer­der hebt kun­nen lezen in het arti­kel ‘Vogel­trek’, ver­trek­ken niet alle vogels in de win­ter naar war­me oor­den. Som­mi­ge vogels blij­ven gewoon in Neder­land; we noe­men hen stand­vo­gels. Opval­lend is dat dat veel zin­gen­de vogels zijn, zoals de win­ter­ko­ning, merel, huis­mus, pim­pel­mees, ekster en spreeuw. In de win­ter is het dus een stuk rus­ti­ger in de natuur, maar geluk­kig zeker niet stil.

Wist je dat…
Je vogels het hele jaar door mag bij­voe­ren? Vogels gebrui­ken het hele jaar door veel ener­gie, bij­voor­beeld om nest­jes te bou­wen, eie­ren te leg­gen en uit te broe­den, hun klein­tjes op te voe­den en reser­ves aan te leg­gen voor de kou­de dagen. Vogels kun­nen een lek­ker hap­je tus­sen­door dus altijd wel waar­de­ren. Wees niet onge­rust dat ze te veel eten: vogels blij­ven graag fit en laten, wat ze niet hoe­ven, gewoon liggen.

Extra voe­ding in de winter
Klei­ne vogel­tjes ver­lie­zen in de win­ter ’s nachts soms wel 10% van hun gewicht. Over het alge­meen kost het alle vogels in de win­ter veel ener­gie om een con­stan­te lichaams­tem­pe­ra­tuur van 40 gra­den te behou­den. Deze ener­gie halen ze uit hun voed­sel. In de win­ter is er meest­al genoeg eten te vin­den in de natuur: o.a. insec­ten, bes­sen en zaden. Maar als het lan­ge tijd vriest of sneeuwt, dan wordt het een stuk las­ti­ger. Alles ligt bedekt onder een dik­ke laag sneeuw of zelfs ijs. Dit zijn de momen­ten waar­op bij­voe­ding heel wel­kom is. Dus: Je mag vogels het hele jaar door bij­voe­ren, maar in het najaar en de win­ter kun­nen vogels het extra goed gebruiken.

Bij­voe­ren: hoe doe je dat?

Een vet­bol en een zak­je pinda’s ophan­gen in de tuin is natuur­lijk altijd goed. Haal zo moge­lijk de (plas­tic) ver­pak­king er van­af zodat de vogels die niet op kun­nen eten. Meer tips waar­mee je ervoor zorgt dat vogels vei­lig de win­ter doorkomen:

 1. Vogel­vrien­de­lij­ke tuin
  Maak je tuin vogel­vrien­de­lijk. En dat bete­kent: lek­ker veel vari­a­tie aan beplan­ting. Hoge en lage strui­ken, gras, bomen, plan­ten met bes­sen, schuil- en schar­rel­plek­jes, vogel­huis­jes ect. Op die manier zorg je ervoor dat vogels zich wel­kom voe­len in je tuin of op het balkon.
 2. Niet alles tegelijk
  Strooi lie­ver elke dag een beet­je vogel­voer in de tuin, dan in een keer een hele zak. Door de bij­voe­ding te dose­ren, valt er altijd wat te halen in jouw tuin of bal­kon en komen de vogels regel­ma­tig terug. Een leuk gezicht!
 3. Vari­eer met voeding
  Vari­eer in de voe­ding die je geeft aan de vogels. De ene keer kun­nen dat wat oude brood­kor­sten zijn, de ande­re keer sap­pi­ge vet­bol­len. Hoe meer je afwis­selt, hoe meer ver­schil­len­de vogels je kunt hel­pen. Denk ook aan appels, rozij­nen, noten, zaden en bessen.
 4. Ver­schil­len­de plekken
  Elke vogel heeft weer zijn eigen favo­rie­te plek­je om te eten. Daar kun je reke­ning mee hou­den door te voe­ren op ver­schil­len­de plaat­sen. Denk bij­voor­beeld aan hoog in de bomen, onder de strui­ken, in het gras, in een vogel­huis­je enzovoorts.
 5. Drink­wa­ter
  Mis­schien niet erg voor de hand lig­gend, maar veel vogels wor­den in het najaar en de win­ter ook heel vro­lijk van een bak water in de tuin. Hier drin­ken ze uit en ze strij­ken af en toe neer voor een heer­lijk bad. Zorg er wel voor dat je het water dage­lijks ververst.
 6. Klei­ne beetjes
  Ook han­dig: krui­mels in de brood­trom­mels van je kin­de­ren? Leeg ze in de tuin. Dit kun je ook doen met ach­ter­ge­ble­ven krui­mels op de bor­den en het tafel­la­ken. Vogels smul­len van deze brood­krui­mels en alle klei­ne beet­jes helpen!

Geschik­te voeding
Tot slot, geef vogels geen bij­voe­ding met veel zout, lac­to­se of sui­ker erin. Geschikt voed­sel koop je in de super­markt, tuin­cen­tra of bij de die­ren­win­kel. Vul het zelf gerust aan met brood, stuk­jes appel, rozij­nen, haver­mout, bes­jes en pitten.

Op een vogel­rij­ke winter!

Deel je ver­ha­len + tips met ons en mail naar: info@natuurinjestad.nl of volg Natuur in je Stad op soci­al media.