Gele, rode en oran­je bla­de­ren op de grond, prach­ti­ge pad­den­stoe­len, onstui­mi­ge dagen, de vogel­trek: de herfst is vol­op aan de gang. En onder­tus­sen maakt de natuur zich klaar voor de nade­ren­de win­ter. Wat gebeurt er alle­maal in de natuur in de herfst? Ont­dek het hier!

Typisch herfst
De herfst is gestart rond 21 sep­tem­ber en ein­digt rond 21 decem­ber. Veel men­sen gaan er in deze peri­o­de graag op uit in de natuur. Logisch, want valt genoeg te zien en te bewon­de­ren in dit kleur­rij­ke seizoen!

  • Bla­de­ren­dek

In de herfst laten veel bomen hun blaad­jes los. Dit doen bomen omdat ze in de win­ter niet genoeg voe­dings­stof­fen heb­ben om voor de blaad­jes te zor­gen: uit voor­zorg laat de boom ze dus val­len. Deze geval­len bla­de­ren zor­gen voor een mooi bla­de­ren­dek, dat weer dient als schuil­plaats voor die­ren in het bos.

  • Kleu­ren

In het najaar vind je een ware zee aan kleu­ren in het bos. De groe­ne blaad­jes aan de bomen ver­dwij­nen in het herfst en maken plaats voor rode, oran­je, gele en brui­ne bla­de­ren. Omdat de zon min­der schijnt, wordt de aan­maak van de blad­groen­kor­rels in de bla­de­ren stop­ge­zet. Het effect: ver­kleur­de bladeren.

Weet­je: de kleu­ren oran­je, geel, rood en bruin zijn altijd aan­we­zig in een blad, alleen is groen de over­heer­sen­de kleur. Daar­om zie je in de len­te en in de zomer enkel groe­ne blaadjes. 

  • Win­ter­voor­raad

Een aan­tal die­ren heeft het in de herfst knap druk met de voor­be­rei­din­gen voor hun win­ter­slaap. Denk bij­voor­beeld aan eek­hoorns, egels en vleer­mui­zen. Er zijn nu vol­op noot­jes te vin­den in het bos, die de egels en eek­hoorn­tjes dank­baar ver­za­me­len en opslaan voor hun wintervoorraad.

  • Oogst­tijd

De herfst is ook een ech­te oogst­tijd. Onder ande­re peren, appels en wal­no­ten zijn nu op hun best. Maar ook de pom­poen is nu weer vol­op ver­krijg­baar in de super­markt. Maak er bij­voor­beeld een heer­lijk herf­sti­ge pom­poen­soep van!

  • Samen sla­pen

Som­mi­ge vogels, bij­voor­beeld spreeu­wen, krui­pen in het najaar in gro­te groe­pen tegen elkaar aan om warm te blij­ven in het najaar en de win­ter. Soms sla­pen er wel dui­zen­den vogels samen. Ande­re vogels ver­trek­ken naar war­me­re oor­den in het najaar en komen in het voor­jaar weer terug naar Neder­land. Lees alles over de vogel­trek op Natuur in je Stad.

  • Pad­den­stoe­len

Pad­den­stoe­len zijn het hele jaar door in de natuur te vin­den. Wel is het zo dat pad­den­stoe­len groei­en op voch­ti­ge, nat­te grond. In de herfst schie­ten ze soms dus let­ter­lijk als pad­den­stoe­len uit de grond en zie je er dus veel meer in het bos. Pad­den­stoe­len horen echt bij de herfst!

  • War­me vacht

Som­mi­ge die­ren zit­ten er lek­ker warm­pjes bij in de win­ter. Paar­den, koei­en, konij­nen, kat­ten en vogels die in Neder­land blij­ven, krij­gen een extra dik­ke, don­zi­ge vacht in de herfst. Een soort win­ter­dek­bed. Vogels die naar het bui­ten­land ver­trek­ken hou­den gewoon hun eigen vacht.

Deel jouw herfsttips
Geniet vol­op van dit kleur­rij­ke jaar­ge­tij­de door een mooie herfst­wan­de­ling te maken in het bos. Ook geeft de herfst veel inspi­ra­tie om lek­ker bin­nen te gaan knut­se­len. Ga bij­voor­beeld aan de slag met dit gave spin­nen­web of knut­sel een klas­sie­ke, rode pad­den­stoel. Gezel­lig bin­nen blij­ven op de bank met een deken­tje en een fij­ne serie is natuur­lijk ook niet ver­keerd. Wat doe jij het lief­ste in de herfst?

Deel je ver­ha­len + tips met ons en mail naar: info@natuurinjestad.nl of volg Natuur in je Stad op soci­al media.