Haar­lem is rijk aan natuur en flo­ra en fau­na. Naast de 161.260 inwo­ners (bron: gemeen­te Haar­lem), zijn er ook flink wat die­ren woon­ach­tig in onze mooie stad. In de serie ’Wat leeft er in Haar­lem’ lich­ten we elke keer één dier uit. Van­daag in de spot­light: de duif!

Dui­ven
Dui­ven komen veel voor in Haar­lem. Denk aan de Turk­se tor­tel­duif, rots­duif, sier­duif en hout­duif. Dui­ven zijn al vele jaren part­ner van de mens. Tij­dens de 80-jari­ge oor­log in de 15e Eeuw wer­den er bij­voor­beeld al post­dui­ven gebruikt om com­mu­ni­ca­tie tus­sen ver­schil­len­de leger­troe­pen over te bren­gen. Dit soort duif heeft een gewel­dig ori­ën­ta­tie ver­mo­gen, waar­door hij snel en gemak­ke­lijk de weg vindt. Ook heeft hij hol­le bot­ten, wat maakt dat de post­duif een lich­te vlie­ger is. Tot op de dag van van­daag wor­den er regel­ma­tig wed­strij­den geor­ga­ni­seerd met postduiven.

In de bin­nen­stad van Haar­lem kom je voor­al de stads­duif tegen. Deze duif­soort woont, leeft en broedt het liefst in een ste­de­lij­ke omge­ving. Stads­dui­ven kun­nen veel over­last ver­oor­za­ken, denk aan geluids­over­last en duivenpoep.

Wist je dat…

  • De duif bij­na over­al op de wereld voorkomt?
  • De wit­te duif sym­bool staat voor vrede?
  • In som­mi­ge cul­tu­ren de duif als hei­lig wordt gezien?
  • Post­dui­ven tot wel 70 km per uur kun­nen vliegen?
  • Dui­ven een van de wei­ni­ge vogels zijn die water opslur­pen met hun snavel?
  • Tor­tel­dui­ven elkaar hun hele leven trouw blijven?
  • Roof­vo­gels de groot­ste vij­an­den zijn van duiven?
  • Dui­ven wel 20 jaar oud kun­nen worden?

Dui­ven­over­last
Dui­ven zijn mooie die­ren, maar ze kun­nen ook veel over­last ver­oor­za­ken. Zeker in ste­den, waar ze vaak met een gro­te groep bij elkaar leven. Dui­ven­poep is bij­voor­beeld een groot pro­bleem. De ont­las­ting van een duif zit vol met scha­de­lij­ke bac­te­ri­ën. En daar wil je natuur­lijk lie­ver niet mee in aan­ra­king komen. Daar­naast tast de ont­las­ting gebou­wen en hout­werk aan.
Deze over­last wordt deels ver­oor­zaakt door het bij­voe­ren. In Haar­lem is het voe­ren van dui­ven (en meeu­wen) dan ook sinds maart 2019 ver­bo­den (Bron: Haar­lem Nieuws). Het kan je zelfs een boe­te van €140 ople­ve­ren! Maar de belang­rijk­ste reden om dui­ven niet te voe­ren, is dat het voor­komt dat er steeds meer dui­ven komen en er dus ook steeds meer over­last is.

In de stad
De dui­ven in Haar­lem heb­ben hun plek­je gevon­den. Niet alleen omdat er vol­op eten te vin­den is, ook zijn er genoeg plek­ken om te broe­den. Denk aan de rand­jes en richel­tjes van gebou­wen, onder brug­gen, op bal­kons en zol­ders. Stad­dui­ven leg­gen wel twee tot vier keer per jaar eie­ren; het aan­tal dui­ven kan dus erg hard groei­en. De stad is daar­naast een vei­li­ge plek voor dui­ven, er is geen bedrei­ging van roof­vo­gels. In com­bi­na­tie met het feit dat hij zijn buik heer­lijk vol eet met etens­res­ten uit prul­len­bak­ken in de stad, op het sta­ti­on en ver­dwaal­de patat­jes op de ter­ras­sen in de zomer, maakt dat de stads­duif erg oud kan wor­den in Haar­lem. De stads­duif is ove­ri­gens een stand­vo­gel en blijft het hele jaar door in Nederland.

Meer lezen?
Nieuws­gie­rig naar wat er nog meer leeft in Haar­lem? In de serie ‘Wat leeft er in Haar­lem?’ kom je van alles te weten over o.a. de egel, vos en hals­band­par­kiet. Voor een com­pleet over­zicht en meer arti­ke­len over de natuur, check www.natuurinjestad.nl.

Is er een dier in Haar­lem of omge­ving waar jij meer over wilt weten? Laat het ons weten in de reacties!