Haar­lem is rijk aan natuur en flo­ra en fau­na. Naast de 161.260 inwo­ners (bron: gemeen­te Haar­lem) zijn er ook flink wat die­ren woon­ach­tig in onze mooie stad. In de serie ’Wat leeft er in Haar­lem’ licht Natuur in je Stad elke keer één dier uit. Van­daag in de spot­light: de vos!

De vos

De prach­ti­ge oranje/witte vos: wie kent hem niet? Vos­sen staan bekend om hun jagers­in­stinct en ze zijn dan ook een van de wei­ni­ge, gro­te roof­die­ren die we in Neder­land ken­nen. Ook in Haar­lem en haar groe­ne omge­ving komt de vos veel voor. Een wil­de vos kan wel 10 jaar oud wor­den, maar door aan­rij­ding of jacht komt het ook vaak voor dat een vos eer­der sterft.

Wist je dat…

  • Een vos erg mono­gaam is? Hij blijft zijn hele leven trouw aan één partner.
  • Zijn groot­ste vij­and ook een vos is? Vos­sen heb­ben een ter­ri­to­ri­um nodig om te over­le­ven en zich voort te planten.
  • Jon­ge vos­jes wor­den gebo­ren tus­sen maart en mei?
  • Vos­sen in een hol onder grond wonen? Soms delen ze dit hol met das­sen of konijnen.
  • Een vos erg com­mu­ni­ca­tief is? Hij kan wel meer dan 26 ver­schil­len­de gelui­den maken.
  • Hij regel­ma­tig voed­sel­res­ten begraaft? De vos kan zijn begra­ven lek­kers gemak­ke­lijk weer terug­vin­den en eet het dan als­nog op.
  • Vos­sen in een groep leven van onge­veer zes vos­sen? Ze jagen wel alleen.

Bedrei­ging

Heb je een kip­pen­hok? Wees dan alert op een bezoek­je van de vos, want die maakt alle kip­pen in een keer een kop­je klei­ner. Zoals vorig jaar gebeur­de in de Haar­lem­se Hout. Vos­sen zijn ook een bedrei­ging voor de wei­de­vo­gels in Neder­land. En dat is een groot pro­bleem, want het gaat niet goed met deze vogels. Een van de oor­za­ken is de toe­ne­men­de land­bouw. Wei­de­vo­gels leven en broe­den in wei­lan­den en door het ver­dwij­nen hier­van ver­lie­zen ze hun broedgebied.

Vos­sen zijn dol op de nes­ten met jon­ge vogel­tjes in wei­lan­den en zet­ten daar graag hun tan­den in. In som­mi­ge natuur­ge­bie­den in Haar­lem (bij­voor­beeld De Hek­sloot­pol­der) wor­den de wei­de­vo­gels pro­ac­tief beschermd tegen vos­sen, bij­voor­beeld door het plaat­sen van vossenrasters.

Nut van de vos

Mis­schien denk je nu dat de vos alleen maar doodt en rooft, maar dit mooie dier heeft ook zijn nut­ti­ge eigen­schap­pen. Zo eet hij veel klei­ne en mid­del­gro­te die­ren, zoals kevers, mui­zen, rat­ten, konij­nen, hazen, regen­wor­men en egels. En dat heeft weer een posi­tief effect op de land­bouw, want deze klei­ne die­ren tas­ten de land­bouw­ge­was­sen aan. Een vos is niet kies­keu­rig en eet bij­na alles: hij is dus een ech­te oprui­mer! Bij­na alles, want van kik­kers, pad­den en mol­len blijft hij lie­ver af.

Dode vos gevonden?

Het kan voor­ko­men dat je een dode vos vindt langs de weg. Vos­sen kun­nen ziek­tes met zich mee­dra­gen, dus raak ze lie­ver niet aan. Maak gerust mel­ding van het dode dier bij Spaar­ne­lan­den: 023 751 7200 en hij wordt bin­nen 24 uur verwijderd.

Meer lezen!

Ben je benieuwd naar wat er nog meer leeft in Haar­lem? In de serie ‘Wat leeft er in…’ kom je alles te weten over o.a. de egel en de hals­band­par­kiet. Voor een com­pleet over­zicht, ga naar www.natuurinjestad.nl.