De duif. Zo inge­bur­gerd dat je waar­schijn­lijk niet veel aan­dacht besteedt aan de vogel. Toch valt er genoeg over de duif te ver­tel­len. Natuur in je Stad geeft je een mini­cur­sus De Duif. Daar gaan we! Met deze drie weet­jes leer jij de duif steeds beter ken­nen (en maak je met je nieu­we ken­nis enor­me indruk op je vrienden).

Hout­duif, aangenaam
Wat wij in de volks­mond de duif noe­men, is vaak de hout­duif. Te her­ken­nen aan de wit­te vlek in de nek en op de vleu­gels. Ver­der is deze duif grijs/bruin met een roze borst. De hout­duif is de groot­ste duif in Neder­land, gro­ter dan ande­re voor­ko­men­de vari­an­ten: de stads­duif en de holenduif.

Vlie­gen­de rat­ten: waar of niet?
‘Vlie­gen­de rat­ten’: een bij­naam waar je niet blij van wordt natuur­lijk. Toch blijkt die bij­naam wel klop­pend. Uit onder­zoek is name­lijk geble­ken dat de vogels, net als rat­ten, veel bac­te­ri­ën bij zich dra­gen. Daar heb­ben ze zelf geen last van, maar men­sen kun­nen er wel ziek van wor­den. Op vei­li­ge afstand blij­ven dus.

(Bij­na) vegan vogel
Denk je aan vogels, dan zie je mis­schien een dieet van wor­men voor je. De duif ver­rast je dan. Het dier eet name­lijk voor­al plant­aar­dig voed­sel. In de herfst en win­ter staan er eikels op het menu, vers uit de boom geval­len. Ook gra­nen, zaden en blaad­jes zijn favo­riet. Voe­ren hoeft niet, maar een bak­je met water in je tuin of op je bal­kon vindt de vogel fijn, zeker als het warm weer is.

Meer weten over de duif
De smaak te pak­ken? Op de site van de Vogel­be­scher­ming lees je meer over de hout­duif en ande­re duifsoorten.

Dit vind je vast ook leuk