Steeds vaker lees je erover: inva­sie­ve plan­ten- en dier­soor­ten. Wat zijn dit voor flo­ra en fau­na, wat zijn de gevol­gen van inva­sie­ve beest­jes en plan­ten en wat kun je er aan doen? Natuur in je stad legt het uit.

Inva­sie­ve die­ren en plan­ten wor­den ook wel inva­sie­ve exo­ten genoemd. Het zijn plan­ten, die­ren en micro-orga­nis­men die door de mens in een nieuw leef­ge­bied zijn geïn­tro­du­ceerd en die zich daar ves­ti­gen en ver­sprei­den. Soms zijn ze expres geïm­por­teerd, maar ze kun­nen hier ook toe­val­lig zijn beland door­dat ze bij­voor­beeld zijn mee­ge­reisd in een vracht­schip. Kli­maat­ver­an­de­ring speelt ook een rol: steeds meer flo­ra en fau­na voe­len zich thuis in ons nieu­we kli­maat met mil­de win­ters en zach­te zomers.

Voor­beel­den van inva­sie­ve flo­ra en fauna
Het klinkt mis­schien nog wat ver van je bed, maar ook jij kent vast wel wat inva­sie­ve die­ren- en plan­ten­soor­ten. De opval­len­de groen/gele hals­band­par­kiet bij­voor­beeld. Deze vogel werd in Neder­land oor­spron­ke­lijk in kooi­tjes gehou­den. Sinds er in de jaren ’60 van de vori­ge eeuw een aan­tal ont­snap­ten (of wer­den los­ge­la­ten), groei­de de popu­la­tie snel. Inmid­dels is de hals­band­par­kiet een geves­tig­de broed­vo­gel. Ze zien er vro­lijk uit, maar de par­kiet is niet onomstreden.

Scha­de­lijk voor de natuur
Een nadeel van de opruk­ken­de hals­band­par­kiet is dat deze nu con­cur­reert om nes­tel­plaat­sen met bij­voor­beeld de boom­krui­per. In deze video zie je alle scha­de die de vogels aan­rich­ten. Maar niet alleen de hals­band­par­kiet is een inva­sie­ve exoot. Ook rivier­kreef­tjes of plan­ten zoals de Ambro­sia, reu­zen­be­re­k­lauw en Japan­se dui­zend­knoop zor­gen voor pro­ble­men. Ambro­sia ver­oor­zaakt hooi­koorts en de reu­zen­be­ren­klauw maakt het leven van ande­re plan­ten in zijn scha­duw vrij­wel onmo­ge­lijk. De plant zorgt bij men­sen boven­dien voor nare, pijn­lij­ke bla­ren. De Japan­se dui­zend­knoop op zijn beurt over­woe­kert niet alleen, maar is zo sterk dat hij zelfs door fun­de­rin­gen van wonin­gen heen groeit. Dat is wel heel let­ter­lijk ‘inva­sief’.

Wat kun jij erte­gen doen?
Plant in je tuin of op je bal­kon inheem­se plan­ten. Heb je des­on­danks last van plaag­plan­ten? Neem dan con­tact op met Spaar­ne­lan­den om de boel onder con­tro­le te krij­gen. Bij de bestrij­ding van de Japan­se dui­zend­knoop in Haar­lem kan Spaar­ne­lan­den echt alle hulp gebrui­ken. Van­af april kun je als vrij­wil­li­ger mee­hel­pen om deze exoot te ver­drij­ven. Zin om mee te wer­ken en een fris­se neus te halen? Geef je dan op!