Van 12 t/m 27 okto­ber is in heel Neder­land de Week van het Land­schap. Tij­dens deze twee weken kun je ont­dek­ken hoe mooi en divers de natuur in Neder­land is.

Acti­vi­tei­ten
De pro­vin­ci­a­le Land­schap­pen orga­ni­se­ren ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten zoals excur­sies, wandel‑, vaar- en fiets­toch­ten en the­ma­da­gen zoals een pad­den­stoe­len­dag, kook­work­shops, streek­markt en nog veel meer. Hier vind je een over­zicht van alle Land­schap­pen en de acti­vi­tei­ten die ze organiseren.

In Noord-Hol­land kun je deel­ne­men aan de vol­gen­de activiteiten:

Heb jij nog leu­ke tips voor uitjes in de natuur? Laat het ons weten via natuurinjestad@spaarnelanden.nl

Veel ple­zier!