In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn de broed­suc­ces­sen van wei­de­vo­gels dit jaar goed te noe­men.  De afge­lo­pen maan­den is hier door vrij­wil­li­gers, boe­ren en Land­schap Noord-Hol­land hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te ver­gro­ten. Nieu­we vos­we­ren­de ras­ters (hek­wer­ken van stroom­dra­den) heb­ben ervoor gezorgd dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kon­den broe­den en hun jon­gen vei­lig waren tegen vossen.

Men­sen die in de stad wonen kun­nen hier van heel dicht­bij wei­de­vo­gels zien. Via een infob­ord wordt zelfs voor­lich­ting gege­ven over wei­de­vo­gels, hun leef­ge­bied en de bedrei­gin­gen waar ze mee te maken heb­ben. Wet­hou­der Michel Rog van gemeen­te Haar­lem ont­hul­de het infob­ord. Michel Rog:”De Hek­sloot­pol­der is een para­dijs voor wei­de­vo­gels en een wal­hal­la voor vogel­spot­ters. Dit bord is van gro­te toe­ge­voeg­de waar­de voor natuur­lief­heb­bers groot en klein.”

Wei­de­vo­gel­ge­bied vlak­bij de stad
De Hek­sloot­pol­der is van ouds­her een rijk gebied voor wei­de­vo­gels, maar was sterk ach­ter­uit­ge­gaan. De wei­de­vo­gels heb­ben een dras­sig wei­land nodig om te broe­den en hun jon­gen groot te bren­gen. In de Hek­sloot­pol­der zijn de omstan­dig­he­den uiter­ma­te geschikt, alleen lopen er vos­sen rond de pol­der die graag de kui­kens opeten. De wei­de­vo­gel kui­kens kre­gen nau­we­lijks de kans om uit te vlie­gen. Daar wil­den alle betrok­ke­nen iets aan doen. Vier jaar gele­den is daar­om, samen met de gemeen­te, een plan bedacht om vos­sen op afstand te hou­den met vos­we­ren­de ras­ters die onder stroom staan.

Vei­lig broedgebied
Mar­tijn Struijf (Land­schap Noord-Hol­land): ‘De inspan­nin­gen van vrij­wil­li­gers, boe­ren, Land­schap Noord-Hol­land en de gemeen­te Haar­lem om de laat­ste wei­de­vo­gels van Haar­lem te bescher­men tegen de vos, lij­ken te wer­ken. We heb­ben in deze pol­der echt alles op alles gezet om de laat­ste wei­de­vo­gels een vei­li­ge leef­om­ge­ving te bie­den. We zien dit jaar steeds meer wei­de­vo­gels terug­ke­ren naar de Hek­sloot­pol­der om hier te broe­den. Steeds meer kui­kens wor­den hier groot en vlie­gen uit. Een prach­tig resul­taat. De Hek­sloot­pol­der wordt lang­za­mer­hand een weidevogelparadijs’.

Hoe vos­we­ren­de ras­ters werken
Het plaat­sen en onder­hou­den van zoge­naam­de vos­sen­ras­ters is een arbeids­in­ten­sie­ve klus die vrij­wil­li­gers van de Stich­ting Hek­sloot­pol­der jaar­lijks voor hun reke­ning nemen. Na plaat­sing, con­tro­le­ren zij, tij­dens het wei­de­vo­gel­sei­zoen, weke­lijks de ras­ters en ze halen deze in het najaar ook weer weg. Land­schap Noord-Hol­land bege­leidt de vrij­wil­li­gers met advies en mate­ri­eel. Mar­tijn Struijf: “De eer­ste twee jaar had­den we nog wel last van vos­sen, maar daar heb­ben we van geleerd en een goed sys­teem bedacht zodat vos­sen het gebied niet meer in kun­nen. Dit jaar lijkt het erop dat we een kan­tel­punt heb­ben bereikt. We zien meer wei­de­vo­gels in deze pol­der. In één deel van de pol­der kun­nen we de ras­ters zelfs het hele jaar laten staan. Dat scheelt een hoop werk. Jam­mer is het dat som­mi­ge men­sen de ras­ters niet kun­nen waar­de­ren. De laat­ste tijd heb­ben we steeds vaker te maken met van­da­lis­me. Ras­ters wor­den ver­nield of er wor­den gaten in de hek­ken geknipt’.

Infob­ord geeft uit­leg aan wandelaars
Men­sen die vaak in de Hek­sloot­pol­der wan­de­len heb­ben de (stroom)draadjes waar een vos­sen­ras­ter uit bestaat vast wel zien gezien. Mar­tijn Struijf: “We wil­len het publiek graag uit­leg­gen waar­om de vos­sen­ras­ters in de wei­lan­den staan, wel­ke soor­ten wei­de­vo­gels ze kun­nen zien en met wel­ke bedrei­gin­gen deze vogels te maken heb­ben. Een infob­ord dat onlangs is geplaatst door Recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de (beheer­der van het gebied) geeft daar­over uit­leg. Het is belang­rijk dat men­sen zich rea­li­se­ren hoe belang­rijk wei­de­vo­gels voor Neder­land zijn en dat het heel bij­zon­der is dat je ze hier nog kunt zien. De plaat­sing van het infob­ord krijgt zelfs een offi­ci­eel ‘ope­nings­mo­ment’ in aan­we­zig­heid van Wet­hou­der Michel Rog van gemeen­te Haarlem.