Bio­di­ver­si­teit

Bio­di­ver­si­teit: je helpt de natuur door zelf een steen­tje bij te dra­gen. Bij­voor­beeld door bewust te kie­zen voor bepaal­de plan­ten in de tuin of op het bal­kon. En hoe meer men­sen dat doen, hoe meer pro­fijt de natuur ervan heeft én wij dus ook. Wel­ke plan­ten dra­gen bij aan meer bio­di­ver­si­teit? Je leest het op www.natuurinjestad.nl!

Plan­ten en biodiversiteit

In het arti­kel ‘Wat houdt bio­di­ver­si­teit pre­cies in?’ heb je kun­nen lezen dat bio­di­ver­si­teit van levens­be­lang is. Zowel plan­ten, die­ren, bomen en strui­ken wer­ken nauw­keu­rig samen om de aar­de levend en gezond te hou­den. Bio­di­ver­si­teit zorgt o.a. voor:

 • Pro­duc­tie van zuurstof;
 • Grond­stof­fen als hout;
 • Mate­ri­a­len voor kle­ding, bij­voor­beeld katoen;
 • Bestui­ven van (land­bouw) gewassen;
 • Voed­sel;
 • Een gezon­de leef­om­ge­ving voor mens en dier.

Balans is belang­rijk bij bio­di­ver­si­teit; de natuur heeft veel afwis­se­ling in bloe­men en plant­soor­ten nodig. Wist je bij­voor­beeld dat elke plant weer zijn eigen insec­ten en dier­tjes aan­trekt? Vari­a­tie zorgt dus voor een bon­te ver­za­me­ling aan leven in de tuin of op het balkon.
Het resul­taat: een gezon­de, bio diver­se tuin met bloei­en­de bloe­men, krui­pen­de insec­ten en flui­ten­de vogels. Voor kin­de­ren ook heel edu­ca­tief, er valt altijd iets te bele­ven in de tuin!

Bio diver­se tuin creëren

Heb je een tuin of bal­kon? Haal de tegels eruit en ga aan de slag met deze tips om meer bio­di­ver­si­teit te creëren:

 • Aller­eerst is het belang­rijk dat je ver­schil­len­de soor­ten plan­ten aan­schaft voor de tuin of het bal­kon. Maak je tuin zo natuur­lijk moge­lijk, bij­voor­beeld door te vari­ë­ren in hoog­tes, een water­plek te maken en te kie­zen voor bodem­be­dek­kers en daar­bo­ven de gro­te­re plan­ten te plaatsen.
 • Kies voor veel bloe­men en groen en laat ste­nen zoveel moge­lijk achterwege.
 • Zorg voor een vrucht­ba­re bodem. De basis van de tuin bestaat uit een humus­rij­ke en voed­za­me bodem. Kijk naar wat voor grond er in jouw tuin ligt en inves­teer, als nodig, in pro­duc­ten die de bodem gezon­der maken. Voor een spe­ci­fiek advies kun je altijd bij een tuin­cen­trum terecht.
 • Kruip- en sluip­rou­tes, ver­stop­plek­jes, onkruid, nest­kast­jes; een bio diver­se tuin kan niet zon­der. Inves­teer dus voor­al in… niet te net­jes tuinieren.
 • Kies voor beplan­ting waar het hele jaar door wat mee gebeurt. Zo valt er in elk sei­zoen wat te bele­ven in de tuin of op het bal­kon en daar heb­ben de die­ren ook weer veel pro­fijt van.
 • Onder­zoek ook wel­ke plan­ten veel voor­ko­men rond­om je huis en in de nabije omge­ving. Door deze natuur­lij­ke beplan­ting ook in de tuin of op het bal­kon aan te bren­gen, zorg je ervoor dat de natuur­lij­ke leef­om­ge­ving van die­ren en plan­ten wordt onder­steund en uitgebreid.

Voor­beel­den van planten

Voor­dat je naar het tuin­cen­trum gaat, is het han­dig om te weten waar je pre­cies naar op zoek bent. Een beplan­tings­plan en even­tu­eel een ver­lang­lijst­je zijn daar­bij han­di­ge hulp­mid­de­len. Goed om te weten:

 • Wel­ke grond ligt er in de tuin?
 • Hoe­veel ruim­te is er voor beplanting?
 • Wat zijn zon- en schaduwplekken?
 • Vol­le grond of pot?
 • Wat zijn je wensen?

De keu­ze aan bloe­men en plan­ten pas je daar ver­vol­gens op aan. Elke plant heeft weer zijn eigen bij­dra­ge aan de bio­di­ver­si­teit, maar door te kie­zen voor dier­vrien­de­lij­ke beplan­ting draag je zeker bij aan de bio­di­ver­si­teit in je tuin of op het bal­kon. Kies bij­voor­beeld voor:

 • Tijm, salie en ande­re kruiden
 • Laven­del
 • Vlin­der­struik
 • Gras/gazon
 • Aller­lei soor­ten bloemen
 • Plan­ten met bessen

Kort­om…

Zelf actief bij­dra­gen aan bio­di­ver­si­teit kan al op een hele laag­drem­pe­li­ge manier. Een beet­je rom­mel is juist goed in de natuur en het scheelt jou weer tui­nier-tijd! Hoe staat het ervoor met de bio­di­ver­si­teit in jouw tuin of op het bal­kon? Heb jij tips voor mooie plan­ten en bloe­men die bij­dra­gen aan een geva­ri­eer­de tuin?

Inspi­reer de rest van Haar­lem en deel je foto’s op het Insta-account van Natuur in je Stad!
Tips voor de redac­tie? Stuur een mail­tje naar natuurinjestad@spaarnelanden.nl.