Voor het eerst is een ver­sterk­te GPS-LoRaWAN®-halsband suc­ces­vol beves­tigd aan een wisent. De geluk­ki­ge is één van de vol­was­sen vrouw­tjes van de kud­de in Kraans­vlak. Door deze high­tech hals­band kun­nen onder­zoe­kers en bezoe­kers het groot­ste land­zoog­dier van Euro­pa bij­na real-time op afstand vol­gen. De infor­ma­tie die de hals­band levert is zeer waar­de­vol voor onder­zoek en natuurbescherming.

Kracht­pat­ser
Sinds de komst van de wisent in het Kraans­vlak gebrui­ken de beheer­ders GPS-hals­ban­den om bewe­gin­gen van wisen­ten en ande­re gro­te gra­zers zoals Schot­se hoog­lan­ders en konik­paar­den te vol­gen. Wisen­ten zijn de groot­ste land­zoog­die­ren van Euro­pa en heb­ben behoor­lijk wat kracht in zich. De hals­ban­den moesten dus spe­ci­aal ver­sterkt wor­den, zodat ze de kracht van de Euro­pe­se bizon kun­nen weerstaan.

Wisen­ten spotten
Ben je benieuwd waar de wisen­ten zijn in het Kraans­vlak? De posi­ties van de nieu­we hals­ban­den zijn bin­nen­kort voor bezoe­kers beschik­baar op wisenten.nl/waar-zijn-ze. Dit ver­groot de kans om de kud­de te spot­ten van­af het Wisen­ten­pad of ande­re aan­be­vo­len plek­ken rond­om het wisentengebied.

Dit vind je vast ook leuk: