De Haar­lem­se Krui­den­buurt ver­an­dert in een woon­erf. Daar gaat niet alleen de ver­keers­vei­lig­heid op voor­uit, ook de bio­di­ver­si­teit krijgt een flin­ke oppep­per. Insec­ten­ho­tels en duur­za­me mate­ri­a­len maken het ver­schil. We leg­gen het uit.

Een woon­erf bete­kent een lage­re maxi­mum­snel­heid en dús nieu­we ver­keers­bor­den. En daar is iets slims mee gedaan. Aan de ach­ter­kant van de bor­den, gemaakt van gere­cy­cled plas­tic, zit­ten name­lijk insec­ten­ho­tels. Deze bie­den vei­li­ge over­nach­tin­gen en broed­plaat­sen voor aller­lei klei­ne beest­jes. Spaar­ne­lan­den en het bedrijf Cli­ma­te­signs ont­wier­pen de hotels.

Insec­ten­ho­tels van olifantsgras

De insec­ten­ho­tels zijn gemaakt van oli­fants­gras, een soort krui­sing tus­sen riet en bam­boe. De plant is sterk en buig­zaam waar­door je er pri­ma insec­ten­ho­tels van kunt maken. Het mate­ri­aal hoeft amper bewerkt te wor­den en legt veel CO2 vast. Win-win! Ook mooi: een van de hotel­ka­mers bevat leem, waar­mee insec­ten de hol­tes dicht kun­nen met­se­len nadat er een eitje in is gelegd. Vei­lig opgeborgen.

Straat­te­gels met groen verleden

Oli­fants­gras kom je ook tegen op een ande­re plek: nieu­we straat­te­gels zijn gemaakt van een mix van gere­cy­cled beton (60%), nieuw beton (20%) en oli­fants­gras (20%). Het nieu­we beton is een nood­za­ke­lijk kwaad om de tegels ste­vig genoeg te maken. Bij het maken van de tegels kwam wel veel min­der CO2-uit­stoot vrij dan bij stan­daard tegels. Zo is het woon­erf niet alleen vei­lig voor spe­len­de kin­de­ren, maar ook een prach­ti­ge bestem­ming voor insecten.