Een wor­men­ho­tel in je tuin is een ech­te win-win situ­a­tie. Want zo’n hotel is niet alleen heel erg fijn voor de wor­men, ze hel­pen jou met het maken van vrucht­ba­re com­post voor je (moes)tuin. Wat is een wor­men­ho­tel pre­cies? En hoe maak je er zelf een, op een hele een­vou­di­ge manier?

Wat is een wormenhotel?

Je kunt je groen­te- en fruit­af­val (gft) natuur­lijk in de groe­ne bak doen. Het wordt dan opge­haald en een bedrijf ver­maalt dit tot com­post, wat later weer in de win­kel te koop is. Een ande­re én goed­ko­pe­re manier om aan com­post te komen, is door het zelf te maken. Bij­voor­beeld met een wormenhotel.
Een wor­men­ho­tel is een ver­blijf­plaats voor wor­men. In het hotel leven wor­men die jouw gft-afval ver­wer­ken tot com­post voor je tuin of moes­tuin. En alhoe­wel je nu mis­schien denkt, ‘get­sie, wor­men’, is dit een prach­tig eco­sys­teem. Som­mi­ge zeg­gen zelfs dat een wor­men­ho­tel in het klein doet, wat er op gro­te­re schaal met de wereld zou moe­ten gebeu­ren. Kost­ba­re voe­ding­stof­fen wor­den uit ons afval gefil­terd en deze stof­fen wor­den weer inge­zet als voe­ding. Met als resul­taat: een groei­en­de wereld. Het cir­kel­tje is weer rond!

Zelf een wor­men­ho­tel maken

Enthou­si­ast gewor­den? Ga dan aan de slag met het maken van je eigen wor­men­ho­tel. Je kunt hem zo groot of zo klein maken als je zelf wilt. Heb je wei­nig ruim­te? Kies dan voor een wor­men­com­post­bak. Heb je meer ruim­te in de (moes)tuin? Bouw dan een echt hotel met meer­de­re lagen.
Je kunt een kant en klaar wor­men­ho­tel kopen bij de bouw­markt, maar het is natuur­lijk nóg veel leu­ker om zelf een te maken.

Bood­schap­pen­lijst­je:

  • Drie gro­te, plas­tic emmers. Belang­rijk is dat je ze goed af kunt slui­ten met een dek­sel. Denk bij­voor­beeld aan gro­te may­o­nai­se-emmers van de snack­bar. Met­een een stuk­je recycling.
  • Een boor­ma­chi­ne met twee boor­ma­ten: 10mm en 20mm.
  • Oude kran­ten, fij­ne stuk­jes kar­ton, stro en dor­re bladeren.
  • Wat bio­lo­gi­sche potgrond.
  • Onge­veer 1 kg gft-afval.
  • En natuur­lijk: de wor­men. Het bes­te kun je gaan voor tij­ger­wor­men, dit zijn spe­ci­a­le com­post­wor­men. Je hebt onge­veer twee hand­jes nodig voor dit hotel.

Deze wor­men kun je onli­ne kopen, maar mis­schien ken je iemand met een com­post­hoop van wie je wat wor­men mag over­ne­men? Ze ver­meer­de­ren zich­zelf snel.

Loca­tie

Aller­eerst is het belang­rijk om een goe­de loca­tie te vin­den voor het hotel. Daar­bij let je o.a. op de vol­gen­de zaken:

  • Beschut tegen regen en wind.
  • Niet in de vol­le zon.
  • Tem­pe­ra­tu­ren tus­sen de 15 en 30 gra­den. Ide­aal voor wormen.
  • Een vrije plek, waar je goed bij kunt met het gft-afval en voor legen van de emmer met compost.

Zes-stap­pen­plan

Stap 1 – Boren

Boor gaten van 20mm in de boven­kant van emmer 1+ 2, vlak onder de rand van de bak, aan de zij­kan­ten. Boor onge­veer zes gaten per zij­de. Ver­vol­gens boor je gaat­jes van 10mm in de bodem van emmer 1 + 2. Deze gaat­jes zor­gen voor zuur­stof voor de wor­men, weg­lek­kend vocht en hier­door kun­nen de wor­men zich van de ene naar de ande­re bak verplaatsen.

Stap 2 – Lekbak

In de onder­ste bak (emmer 3) hoef je niet te boren. Dit is de zoge­naam­de ‘lek­bak’, waar het ‘per­co­laat’ (de wor­men­thee) wordt opge­van­gen. De wor­men­thee kan gebruikt wor­den om plan­ten te voe­den. Let wel op dat je het sterk ver­dunt met water (1:100), anders ‘ver­bran­den’ de plan­ten. En het is han­dig om het vocht regel­ma­tig te ver­wij­de­ren, anders gaat het er erg stin­ken in je tuin of op het balkon.

Stap 3 – Laag­jes maken

Maak nu laag­jes in de emmers:
— Laag­je 1 bestaat uit strook­jes van kran­ten­pa­pier, kar­ton­snip­pers, stro en bladeren.
— Laag­je 2 is de bio­lo­gi­sche pot­grond. Een laag­je com­post kan ook trouwens.
— Laag­je 3 is het gft-afval.

Stap 5 – Wor­men vrijlaten

Het hotel is klaar voor gebruik. Laat nu de wor­men nu los in de plas­tic bak­ken. Ze vin­den zelf hun weg wel.

Stap 6 – Toren bouwen

Zet het wor­men­ho­tel in elkaar. Plaats eerst de onge­boor­de emmer 3 (zon­der dek­sel) op de grond. Daar boven­op zet je emmer num­mer 1 en daar weer boven­op emmer 2. Je sluit de boven­ste emmer af met een ste­vi­ge deksel.

Eer­ste oogst

Voeg iede­re dag klei­ne beet­je gft-afval aan het wor­men­ho­tel toe. Waar­schijn­lijk vind je na onge­veer drie maan­den je eer­ste ‘oogst’ com­post in de onder­ste bak. Leeg de onder­ste emmer, haal de gro­ve stuk­ken ertus­sen­uit en laat je home­ma­de com­post een dag dro­gen in de bui­ten­lucht. Daar­na kan het de tuin in. De bodem en jouw bloe­men en plan­ten zul­len genie­ten van deze extra voeding.
Veel ple­zier met het bou­wen van jouw eigen wormenhotel!

Meer tips en arti­ke­len over de natuur, vind je op www.natuurinjestad.nl