Lang­zaam merk je het aan dwar­re­len­de blaad­jes en kou­de och­ten­den: het wordt herfst. Weet je dat dit een pri­ma sei­zoen is om bloe­men te zaai­en? Gabri­ël­le Jager van zaden­le­ve­ran­cier Cruydt-Hoeck geeft han­di­ge tips.

Cruydt-Hoeck is kwe­ker en leve­ran­cier van inheem­se wil­de­plan­ten­za­den en bloe­men­wei­de­meng­sels. Meng­sels die ook door Spaar­ne­lan­den wor­den gebruikt voor bloei­en­de ber­men. Natuur in je Stad sprak met Cruydt-Hoeck­ad­vi­seur Gabri­ël­le over zaai­en, bio­di­ver­si­teit en geduld.

Help de biodiversiteit
Gabri­ël­le: “Bio­di­ver­si­teit is een hot topic, het gaat slecht met bij­en, vlin­ders en ande­re bestui­vers. Met onze bloe­men­meng­sels wil­len we dat ver­an­de­ren. Door bloe­men­meng­sels te zaai­en help je bij­en­lar­ven aan stuif­meel, echt ont­zet­tend belang­rijk.” En dat zaai­en dat kun jij ook doen. In de tuin maar ook in een pot op een klein bal­kon of in een beschei­den geveltuintje.

Zaai­en in sep­tem­ber & oktober
“Onze zaden zaai je in de herfst, dat is de bes­te zaai­tijd. De aar­de is nog warm van de zomer­zon en regen zorgt voor vol­doen­de vocht. De meer­ja­ri­ge meng­sels heb­ben meer ont­wik­ke­lings­tijd nodig om te kie­men en wor­tels te ont­wik­ke­len. Som­mi­ge bloe­men heb­ben kou­de nodig om te ont­kie­men, bij­voor­beeld de rate­laar. Ver­vol­gens blij­ven ze ook lang staan, dus je hebt er sei­zoen na sei­zoen ple­zier van. Boven­dien zijn al onze meng­sels bijenmengsels.”

Een­ja­rig ver­sus meerjarig
Dat zaai­en, dat doe je toch in de len­te? Gabri­ël­le: “Veel bloem­zaad­jes die je in april of mei zaait zijn exo­ten, ofte­wel: ze komen van natu­re hier niet voor. Daar­uit komen bloe­men die maar één sei­zoen bloei­en. Meer­ja­ri­ge meng­sels heb­ben meer waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Bij­en heb­ben hier name­lijk een ster­ke­re rela­tie mee dan met een­ja­ri­gen. De bloe­men zijn vaak wel wat inge­to­ge­ner qua karak­ter dan een­ja­ri­ge bloe­men. Denk aan knoop­kruid, of bloe­men uit het bloem­rijk graslandplantmensgel.”

Drie zaai­tips
Ten slot­te nog drie tips van Gabriëlle:

  1. Alle beet­jes hel­pen, ook klei­ne opper­vlak­ten inzaai­en loont. Bij­en en vlin­ders heb­ben zo’n goe­de neus, die vin­den de bloe­men wel.
  2. Plant zoveel moge­lijk inheem­se plan­ten. Een vlin­der­struik is mooi, maar niet inheems. Denk bij­voor­beeld eens aan knoop­kruid, mar­grie­ten, anjers of aan klok­jes. Daar komt dan weer de klok­jes­bij op af.
  3. Oefen geduld. Meer­ja­ri­ge bloe­men­meng­sels bloei­en soms het eer­ste jaar niet, omdat ze de bloe­men druk zijn met het ont­wik­ke­len van wor­tels en blad.

Gabri­ël­le: “Wij zeg­gen altijd: ‘De natuur is gedul­dig, nu wij nog’.”

En wil jij ook zaai­en? We geven nu bloem­zaad­jes van Cruydt Hoeck weg! Mail naar info@natuurinjestad.nl met je naam en adres en je ont­vangt een zak­je thuis.

Dit vind je vast ook leuk: