Offi­ci­eel is het nog hele­maal geen len­te, maar het begint wel al len­te­ach­tig te voe­len. Tijd om wat vaker naar bui­ten te gaan. Of nog leu­ker: naar bui­ten gaan en de boel daar een beet­je ver­groe­nen. Wist je dat Spaar­ne­lan­den je graag helpt daarbij?

Vijf tips voor groen doen
Groen­par­ti­ci­pa­tie, zo heet het met een mooi woord. Het bete­kent dat je aan de slag gaat met groen. Bij­voor­beeld door een gevel­tuin­tje aan te leg­gen in een ver­steen­de wijk, of om je omge­ving en het groen te ont­doen van zwerf­af­val. We geven je vijf tips voor een groen en vol­daan lentegevoel.

 1. Adop­teer groei en bloei
  Een groen­strook, een boom­spie­gel of een bloem­bak: je kunt ze adop­te­ren. In een groen­strook  kun je plant­jes of zelfs groen­ten plan­ten. Spaar­ne­lan­den denkt graag met je mee over een goe­de invul­ling. Adop­teer je een boom­spie­gel, dan trans­for­meer je zwar­te aar­de in bij­voor­beeld een bloei­en­de cir­kel van tul­pen. Gro­te­re plan­nen? Vraag dan een bloem­bak van gere­cy­cled mate­ri­aal aan bij Spaar­ne­lan­den. Die kun je ver­vol­gens naar har­ten­lust inzaai­en en onderhouden.
 1. Leg een gevel­tuin­tje aan
  Stel, je hebt geen voor­tuin, maar wel een kale gevel en een paar groe­ne vin­gers. Wel eens aan een gevel­tuin­tje gedacht? Het ziet er niet alleen leuk uit, het is ook goed voor het kli­maat. Van zaai­en en wie­den word je boven­dien lek­ker zen. Spaar­ne­lan­den en de hove­niers van Natuur- en Mili­eu Edu­ca­tie (NME) voor­zien je graag van prak­ti­sche hulp en ken­nis. Lees wel de voor­waar­den van de gemeen­te Haar­lem voor­dat je aan de slag gaat.
 1. Orga­ni­seer een Leefstraat
  Oké, een Leef­straat is niet per se groen. Met een Leef­straat richt je jouw straat name­lijk tij­de­lijk in als een plek waar je vrij gebruik van kunt maken. Een Leef­straat is ver­keers­vrij (dat is dan wel weer groen), waar­door kin­de­ren lek­ker op straat kun­nen spe­len. Je kunt natuur­lijk ook een Leef­straat orga­ni­se­ren om samen de straat groe­ner te maken door tips 1 en 2 toe te passen!
 1. Ga los met een out­door voorjaarsschoonmaak
  Zwerf­af­val is geen sexy onder­werp, maar wel iets waar bij­na ieder­een zich aan ergert. Al dat fris­se groen dat in de len­te boven de grond uit­piept is een stuk mooi­er zon­der een decor van weg­ge­gooi­de mond­kap­jes, blik­jes en peu­ken. Spaar­ne­lan­den onder­steunt de schoon­maak door afval­knij­pers en vuil­nis­zak­ken ter beschik­king te stel­len en het afval na afloop op te halen.
 1. Doe het samen
  Momen­teel is ‘samen din­gen doen’ niet een­vou­dig. Ook bui­ten gel­den de coron­a­maat­re­ge­len waar­door je acti­vi­tei­ten met veel men­sen niet moge­lijk zijn. Toch kun je samen je buurt ver­groe­nen. Spreek bij­voor­beeld met de buren af om het gevel­tuin­tje of de gea­dop­teer­de bloem­bak om en om te ver­zor­gen. Of ruim samen met een buurt­ge­noot op gepas­te afstand de straat op. Praat je met­een even bij, ook belang­rijk in deze tij­den. En zeg nou zelf: zo’n groen en schoon uit­zicht daar­na is toch een fij­ne belo­ning (en ont­zet­tend aan­lok­ke­lijk tij­dens het thuiswerken)?

Meer weten over groen­par­ti­ci­pa­tie? Lees erover op de web­si­te van Spaar­ne­lan­den.